Algemene Voorwaarden

van de Aktien-Gesellschaft “Ems”, Emden, van de A.G. “Ems”-Nederland B.V. (Borkumlijn), van de Borkumer Kleinbahn en Dampfschifffahrt GmbH, Emden, en Habich & Goth GmbH, Emden, herzien op 01-11-2004. Deze gelden voor de gebruikmaking van dienstverlening van de rederij AG “Ems” en de samen met de rederij of in opdracht van de rederij optredende dochtermaatschappijen, ongeacht het feit of de dienstverlening tegen betaling of gratis plaatsvindt. Door de gebruikmaking van de dienstverlening van de genoemde maatschappijen stemt de contractpartner in met de volgende bepalingen. Deze gelden, vanaf de bekendmaking door middel van een affiche, evenzeer voor vervoer tegen of zonder betaling. Afwijkingen hiervan worden schriftelijk overeengekomen.

Algemene voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden van de Aktien-Gesellschaft “EMS”, Emden, hierna vervoerder of maatschappijen genoemd, gelden voor lijn-, bevoorradings-, speciale en toeristische vaarten die worden uitgevoerd in het kader van het vervoer van personen, handbagage, begeleidende vracht, vrachtgoed en voertuigen.

De Algemene Voorwaarden zijn o.a. door bekendmaking door middel van een affiche in de kantoren, op de schepen, op het internet of op verzoek door uitreiking bekend gemaakt en worden onderdeel van de transportovereenkomst. 

Door de ontvangst van het vervoersbewijs, de afgifte van de vrachtbrief, de bevestiging van de vervoerswerkzaamheden voor groepsreizen of tenslotte door de gebruikmaking van de dienstverlening stemt de passagier, besteller of afzender in met de Algemene Voorwaarden. Hiermee in strijd zijnde voorwaarden van de contractpartner van de vervoerder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze verkrijgen op geen enkel tijdstip geldigheid, voor zover niet vóór het sluiten van de overeenkomst tussen de contractpartijen schriftelijk overeenstemming is bereikt over een geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn van de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen van of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden blijven voorbehouden aan de vervoerder. Deze treden op het tijdstip van hun publicatie door het aanbrengen van een affiche in de kantoren of door uitreiking in werking.

1. Vervoersovereenkomst

Reizigers en hun bagage evenals auto's, huisdieren (b.v. honden, katten etc.) en vrachtgoederen van allerlei aard, gemotoriseerde voertuigen en aanhangwagens evenals caravans, fietsen, fietskarretjes, surfplanken, strandzeilwagens en handkarren worden alleen vervoerd, indien er van tevoren een vervoersovereenkomst is afgesloten. De vervoersovereenkomst komt uitsluitend tot stand onder onze voorwaarden en reeds bij gebruikmaking van onze diensten - uiterlijk door betaling van de vergoeding volgens het tarief en overhandiging van de ticket respectievelijk het vrijkaartje of de vrachtdocumenten. Toeslagen, reserveringen etc. gelden als tickets in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
Vrachtvervoerders dienen voor het afsluiten van de vervoersovereenkomst, zonder dat hiertoe een speciaal verzoek nodig is, mede te delen wanneer tot de lading goederen behoren die onder de Verordening voor Gevaarlijke Goederen op Zee (GGVSee) vallen. Er wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 7 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden. Welke voorwerpen en voertuigen van transport moeten worden uitgesloten, beslist de kapitein respectievelijk de medewerker die belast is met de formaliteiten, met inachtneming van de veiligheid van het schip. Wapens en andere gevaarlijke goederen en stoffen, voorwerpen waarvan het bezit strafbaar is en waarvan het meenemen niet is toegestaan worden noch als ruim- of cabinebagage, noch als bagage in of op voertuigen of als vrachtgoed vervoerd. Indien dergelijke voorwerpen pas tijdens de reis worden ontdekt, dan kan de scheepsleiding deze in bewaring nemen en bij de eerstvolgende gelegenheid voor rekening van de bezitter aan land afgeven.

De maatschappijen verplichten zich uitsluitend tot het vervoer van het vrachtgoed, van de reiziger en zijn bagage evenals van zijn motorvoertuig inclusief de bagage die zich in of op het motorvoertuig bevindt. Verdere verrichtingen, zoals verzorging, accommodatie, gebruik van ligstoelen enz. zijn alleen inbegrepen, indien dit met inachtneming van het tarief speciaal is overeengekomen. De vervoersovereenkomst houdt geen recht op zitgelegenheid op de autoveerboten in. Op de catamarans worden slechts koffers en handbagage overeenkomstig artikel 7 resp. artikel 8.1 vervoerd.
Voor mensen met een ernstige handicap en lichamelijk gehandicapten dienen tegen overlegging van hun legitimatie zitplaatsen onder dek te worden vrijgemaakt. Hetzelfde geldt op verzoek van het boordpersoneel voor zwakke of anderszins hulpbehoevende personen en ook voor reizigers die maaltijden van de restauratie willen gebruiken.

De kapitein - ook zijn plaatsvervanger - heeft om redenen van de scheepsveiligheid of ter nakoming van de Algemene Voorwaarden het recht ervoor te zorgen dat gasten zitplaatsen en passagiersruimten verlaten.

Van vervoer zijn uitgesloten:
Dronken personen of degenen die de regels van het fatsoen overtreden of deze Algemene Voorwaarden niet in acht nemen.
Personen die vanwege een algemene of besmettelijke ziekte, kwaal of om andere redenen niet in staat zijn om te reizen of om andere redenen de medepassagiers lichamelijk of geestelijk zouden kunnen hinderen, indien hen tegen betaling geen aparte verblijfplaats ter beschikking kan worden gesteld.
Personen die zich verzetten tegen de voorschriften van de maatschappijen of de scheepsleiding.
Personen die op grond van onjuiste gegevens een passage, vrachtvervoer of voertuigvervoer hebben geboekt. Dit geldt op overeenkomstige wijze ook voor vrachtgoed.
Personen die door hun gedrag de rust aan boord storen.

Bij uitsluiting van het vervoer bestaat in geen geval aanspraak op vergoeding van reeds voldane reis- of vrachtkosten of op vergoeding van de schade die de passagier of de afzender door de uitsluiting van het vervoer direct of indirect heeft geleden.
De reiziger of afzender is volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen en schade die de vervoerder door het eerste lid lijdt.

Indien de vervoerder zich uit de vervoersovereenkomst terugtrekt, dan vergoedt hij de reiziger of verlader de volledige vervoerskosten, voor zover deze vooraf zijn voldaan. Verdergaande vergoedingen voor gevolgkosten van de reiziger of afzender worden door de vervoerder uitgesloten.
Het is de reiziger verboden om scheepsruimten, -voorzieningen of -voorwerpen te verontreinigen of te beschadigen, veiligheidsvoorzieningen door misbruik te beschadigen of voorwerpen van welke aard dan ook van boord van het schip te werpen. Het rookverbod, in het bijzonder op het voertuigdek en in de passagiersruimten van de autoveerboten / passagiersschepen, dient strikt te worden nageleefd.

1.1    Veiligheid van het schip


De maatschappijen verplichten zich de reizen te maken met een schip dat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Reizigers en vrachtvervoerders zijn verplicht zich aan de Algemene Voorwaarden te houden en in het bijzonder gehoor te geven aan alle aanwijzingen van de scheepsleiding of een andere door de scheepsleiding gemachtigde persoon betreffende veiligheid en orde aan boord. De maatschappijen mogen reizigers en goederen zonder meer van vervoer uitsluiten, indien deze niet aan de voorschriften voldoen. In dit geval bestaat er geen aanspraak op restitutie.
Bovendien is de reiziger verplicht, bij eventueel optredende storingen al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, om bij te dragen tot een opheffing van de storing en eventueel ontstane schade zo gering mogelijk te houden.

Om veiligheidsredenen dient een eventuele doorzoeking en/of controle van personen, bagage en voertuigen evenals stukgoederen vóór het inschepen in alle terminal- en garagezones te worden toegestaan. Indien dit wordt afgewezen, dan heeft de vervoerder het recht om het vervoer te weigeren, zonder een reeds gedane betaling te vergoeden.

1.2 Vervoer van en naar Helgoland en het vervoer naar het buitenland

In het vervoer van en naar Helgoland geldt de vervoersovereenkomst bij vaarten met conventionele schepen slechts voor het traject van en naar Helgoland–Reede. Samen met de vervoersprijs wordt een vergoeding geïnd voor het in- en ontschepen en het vervoer op “Börtebooten”, in opdracht en voor rekening van de desbetreffende exploitanten van de boten, en aan hen afgedragen. Het blijft een zaak van de reizigers om erop te letten dat ze vóór het uitvaren van het schip op tijd weer terug aan boord zijn. Reizigers van en naar Helgoland dienen bij het kopen van een ticket persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, geboortedatum of leeftijd, geslacht en thuisadres bekend te maken, om te voldoen aan de bepalingen van de passagiersregistratie.
De reiziger verplicht zich zorg te dragen voor de naleving van alle wettelijke overheidsbepalingen van de bestemmingshaven met betrekking tot zijn persoon en in het bijzonder om alle noodzakelijke documenten mee te nemen. Dit is van overeenkomstige toepassing op vaarten naar het buitenland.

1.3 Douane- en pasvoorschriften

Reizigers en vrachtvervoerders verplichten zich zelf zorg te dragen voor de naleving van alle bepalingen. Zij zijn jegens de maatschappijen aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door het niet in acht nemen van dit voorschrift.

2. Annulering en klachten

Reizigers en vrachtvervoerders hebben tot het begin van de reis te allen tijde een annuleringsrecht.

2.1 Voor een annulering overeenkomstig artikel 2 betaalt de contractpartner de maatschappijen de volgende vergoeding.

2.1.1 30-15 dagen voor het begin van de reis:10 % van de vervoerskosten (minimaal € 5,-)

2.1.2 14-6 dagen voor het begin van de reis:25 % van de vervoerskosten 

2.1.3 5-1 dagen voor het begin van de reis:50 % van de vervoerskosten

2.1.4 minder dan 24 uur voor vertrek (of niet verschijnen):100 % van de vervoerskosten

2.2 Voor wijzigingen in reeds gedane reserveringen door de klant worden administratiekosten in rekening gebracht van € 3,- per wijziging.

2.3 Aanspraken op vergoeding van niet gebruikte tickets overeenkomstig artikel 2.1 dienen binnen 14 dagen bij het hoofdkantoor van de vervoerder, Borkumanleger 6, 26723 Emden, onder overlegging van de originele tickets, schriftelijk te worden gemeld. Voor verloren tickets wordt geen vergoeding en geen restitutie voldaan.

2.4 Evenzo vindt geen vergoeding plaats bij (terug) reizen met verkeersmiddelen van derden.

3. Dienstregeling

In de dienstregeling is uitgegaan van normale weers- en wateromstandigheden, zodat er niet kan worden ingestaan voor het aanhouden van de afvaart- en aankomsttijden. 


De rederij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor tot wijziging van de dienstregelingen, het laten uitvallen van vaarten en iedere andere wijziging in de planning, voor zover dit wegens bijzondere wind- en weersomstandigheden in het Noordzee-vaarverkeer, overheidsvoorschriften of wegens de veiligheid van het schip noodzakelijk is. 


De veiligheid van de passagiers en van het schip staan voorop. Ook de kapitein heeft het recht dergelijke wijzigingen door te voeren. Voor zover dit om de bovengenoemde redenen noodzakelijk is, mag de kapitein het aantal reizigers en de aard en hoeveelheid lading die hij aan boord neemt beperken. Voor de schade die daardoor eventueel ontstaat aanvaarden de maatschappijen geen aansprakelijkheid. De maatschappijen behouden zich ook uitdrukkelijk het recht voor om onderbrekingen van de vaart, wisselingen in de schepen, afwijkingen van de reisroute, wijzigingen van de vertrek- en bestemmingshaven wegens ongunstige weers- of getijde-omstandigheden, technisch uitvallen en wijzigingen of uitvallen ten gevolge van omstandigheden waarvoor de vervoerder niet aansprakelijk is en alle planningen door te voeren, die met het oog op de bijzondere omstandigheden in het Noordzee-vaarverkeer noodzakelijk zijn. De maatschappijen zijn niet verplicht de reis met een bepaald schip uit te voeren. Ze kunnen elk eigen of gecharterd schip gebruiken; verder zijn ze tot het begin van de reis gerechtigd om het geplande schip door een gelijkwaardig schip te vervangen of ter vervanging alternatieve reisroutes aan te bieden, ook eventueel inclusief vervoer over land (bus etc.).


De maatschappijen informeren hun contractpartners onverwijld over het niet beschikbaar zijn van of wijzigingen in de transportdiensten. Tegenprestaties van de contractpartner worden onverwijld vergoed, indien de contractpartner geen gebruik maakt van andere vervoersdiensten van de maatschappijen, die kunnen worden verrekend met zijn reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Aankomsttijden
(telkens vóór de in de dienstregeling vermelde vertrektijd):
Motorvoertuigen: 45 minuten
Stukgoederen: 45 minuten
Bagage: 30 minuten 
Groepen, rolstoelgebruikers,
zieken voor liggend transport: 30 minuten
Overige personen: 15 minuten

Mocht de reiziger zich niet houden aan de aankomsttijden, dan is de vervoerder gerechtigd om anders te beschikken over gereserveerde plaatsen voor voertuigen en/of personen.

Op Borkum geldt in principe de vertrektijd vanaf Borkum Bahnhof.

4. Vervoerstarieven

De op een bepaald moment geldende tarieven voor het personen- en vrachtvervoer zijn in de dienstgebouwen en verkeersmiddelen opgehangen en staan op het internet. Op verleende reducties op het tarief, bijvoorbeeld kinderkorting, worden niet nog eens kortingen verleend. Voor speciale vaarten gelden bijzondere afspraken.


De vervoerstarieven plus de op de dag van de dienstverlening geldende specifieke belastingen en overheidsheffingen dienen, voor zover deze niet reeds in de tarieven zijn inbegrepen, in ieder geval voor het begin van de reis te zijn voldaan. Begeleiders van zwaar gehandicapten bij wie de noodzaak van voortdurende begeleiding op hun legitimatiekaart staat aangegeven hebben vrij reizen in het lijnverkeer tussen Emden/Eemshaven-Borkum en Knock-Borkum.


Alle betalingen dienen in de valuta van de afvaarthaven te worden voldaan. 

5. Tickets en vrachtdocumenten

Tickets en vrachtdocumenten dienen bij de kassa's van de rederij in de afvaarthavens, bij de reisbureaus of bij de speciaal hiervoor aangewezen kantoren (bijvoorbeeld boekingsagenten, Deutsche Bundesbahn AG enz.) te worden gekocht. Ook voor combinatietickets gelden de Algemene Voorwaarden, voor zover het vervoer plaatsvindt door AG “EMS”, haar dochterbedrijven of derden die tot AG “EMS” worden gerekend.


Iedere passagier dient aan het begin van de reis een geldig ticket te hebben. Hij dient het officiële bewijs van een verleende korting op het reistarief voortdurend bij zich te hebben en op verlangen te tonen; het bewijs is onderdeel van het kortingkaartje. Passagiers die om wat voor reden dan ook geen ticket meer konden kopen, dienen zich onmiddellijk bij de controleur te melden. Op het dan achteraf verstrekte ticket wordt een toeslag van € 2,- per ticket geheven. Indien een passagier wordt aangetroffen zonder geldig ticket, dan heffen de maatschappijen onmiddellijk de prijs van het ticket plus de op dat moment geldende toeslag, momenteel € 60,-.


De maatschappijen doen daarmee geen afstand van verdergaande afspraken. De dagkaart geldt alleen op de dag van uitgifte of voor de bestelde dag. De eerste geldige dag van de overige tickets geldt voor de berekening van de geldigheidsduur als volledige dag. Een ticket is alleen overdraagbaar, wanneer deze niet op naam staat of wanneer de reis nog niet is begonnen. Tickets voor passagiers waarvan de vaste woonplaats zich op een eiland bevindt dat door de vervoerder wordt bediend zijn in principe strikt persoonlijk, voor zover het speciale tarieven betreft. Iedere passagier is verplicht om zijn ticket bij het betreden van het schip uit eigen beweging aan de controleur te tonen. Vervoerbewijzen en controlestrookjes mogen alleen door een gemachtigde van de vervoerder worden afgescheurd en afgestempeld. Tickets waarvan het controlestrookje is verwijderd vóór de controle door de gemachtigde van de vervoerder verliezen hun geldigheid. De reiziger dient voor het vervoer de vervoerskosten te betalen die van kracht zijn op de eerste dag dat het ticket geldt. Voor tickets die vóór de bekendmaking van een prijsaanpassing zijn gekocht geldt een dergelijke prijsaanpassing niet.

De vervoerder kan verlangen dat de prijs met gepast geld wordt betaald. Plaatsreserveringen gelden slechts in combinatie met het bestellen van een ticket. Een recht op bepaalde zitplaatsen bestaat er niet.


Vooraf bestelde diensten worden voldaan door middel van creditering, automatische afschrijving of overmaking.
Tickets waarvan de inhoud onbevoegd is veranderd worden als ongeldig ingenomen, zonder dat hiervoor een vergoeding wordt betaald. De kosten volgens tarief worden, na het zonder vergoeding innemen van het ongeldige ticket, aan de reiziger in rekening gebracht. Indien de passagier weigert de kosten te voldoen, dient hij van vervoer te worden uitgesloten. Kinderen tot vier jaar worden gratis vervoerd, indien er voor hen geen aanspraak wordt gemaakt op een zitplaats. De tarieven voor de vrachtberekening van voertuigen richten zich naar de gegevens op het officiële kentekenbewijs; duidelijke overschrijdingen van de afmetingen worden afzonderlijk in rekening gebracht. De vervoerder kan verlangen dat voertuigen en lading etc. officieel worden gewogen.
Indien de reiziger de papieren niet kan laten zien en hij er toch op staat om vervoerd te worden, dan volgt een berekening volgens schatting, waartegen geen gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen. De retourtickets zijn vanaf de reisdatum 2 maanden geldig. Een enkele reis is maximaal 4 dagen vanaf de reisdatum geldig.
Indien een ticket niet voor de vaart wordt gebruikt, dan wordt de prijs van het ticket terugbetaald, minus administratiekosten volgens artikel 2. Een verzoek tot terugbetaling kan slechts worden ingediend bij het hoofdkantoor van de vervoerder, Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden.

6. Transportverzekering

De maatschappijen sluiten geen transportverzekering af. Dat is een zaak van de contractpartner. Bij de maatschappijen kunt u informeren naar tussenpersonen van verzekeraars.

7. Algemene voorschriften voor het vervoer van bagage en vrachtgoed

De reiziger mag een standaardkoffer (tot 20 kg per persoon ) en handbagage (afmetingen overeenkomstig vliegtuigcabine-bagage tot 5 kg) kosteloos meenemen. Ieder ander stuk bagage dient bij de inontvangstneming van bagage te worden opgegeven, waarbij kosten volgens het gepubliceerde tarief in rekening worden gebracht.

Alle aangeboden stukken dienen stevig verpakt, gesloten en onbeschadigd te zijn en aan binnen- en buitenzijde te zijn voorzien van een onuitwisbaar adres. Te vervoeren goederen dienen volgens de in artikel 3 vermelde aankomsttijden te worden aangeleverd. Voor later aangeleverde of niet in-/uitgeklaard aan boord gebrachte goederen wordt, vanwege het gevaar dat inderhaast verkeerde adressen of andere vergissingen voor kunnen komen, geen verantwoording genomen voor een vlotte expeditie en juiste aflevering. De maatschappijen zijn niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan aan aangeboden goederen die gebrekkig verpakt, niet verpakt of niet dichtgemaakt zijn. In de afgegeven bagage, in de handbagage, en bij de andere vrachtgoederen mogen zich geen brandgevaarlijke zeevrachtgoederen, explosieve, bijtende of volgens de Verordening voor Gevaarlijke Goederen op Zee (GGVSee) niet toegestane artikelen of volgens artikel 1 van vervoer uitgesloten goederen bevinden. De vervoerder is gerechtigd zich van de inhoud van de meegenomen stukken te overtuigen, zoveel mogelijk in tegenwoordigheid van de eigenaar, indien er aanwijzingen zijn die een overtreding van deze bepalingen doen vermoeden. Voor alle door de overtreding ontstane gevolgen en nadelen zijn de maatschappijen niet aansprakelijk. Reizigers en vrachtvervoerders verplichten zich voor de naleving van alle bepalingen zorg te dragen en in het bijzonder alle noodzakelijke documenten mee te nemen.

8. Handbagage

Als handbagage mogen alleen aktetassen, handtassen, reiszakken en dergelijke bagage, kleine muziekinstrumenten en andere gemakkelijk te dragen voorwerpen worden meegenomen, die niet veel ruimte innemen en in één keer kunnen worden gedragen, zonder dat medepassagiers hiervan hinder ondervinden. In ieder geval gelden volgende grenzen:

Lengte:         50 cm
Breedte :      35 cm
Hoogte:        20 cm
Gewicht:       5 kg

In geval van twijfel beslist de kapitein of iemand die in zijn opdracht handelt of de medewerker van de afhandeling. De aanwijzingen van het personeel betreffende het neerzetten van de handbagage dienen te worden opgevolgd. In het belang van veiligheid en reiscomfort mag de bagage aan boord geen zitplaatsen en gangen blokkeren. De passagier is volledig aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade.

8.1 Restauratie aan boord

Een prijslijst voor spijzen en dranken ligt op de tafels ter inzage, overeenkomstig § 4 van de verordening voor prijsaanduidingen. Klachten over het restauratiebedrijf dienen aan de leiding van de restauratiebedrijven in Emden te worden gemeld. Het gebruiken van zelf meegebrachte alcoholische dranken in de salons is niet toegestaan. Dit kan worden toegestaan, wanneer de passagier per fles € 1,50 bedieningsgeld en per fles het onderstaande kurkgeld betaalt:
Bier:            € 1,- 
Wijn:            € 10,- 
Sekt:            € 10,- 
Sterke drank:        € 35,- 

Bij overtreding van dit voorschrift heeft het personeel het recht de dranken tot het eind van de reis in beslag te nemen.

8.2 Verlaten van het schip

Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlaten van het schip.

9. Voertuigen, vrachtgoed en dieren

9.1 Voertuigen dienen door de afzender op eigen risico zelf te worden verladen. Levende dieren worden slechts vervoerd in daarvoor geschikte en gesloten transportmanden etc.
Aan voertuigen en levende dieren dient een begeleider worden toegevoegd, die het reisgeld volgens tarief dient te betalen. Indien de afzender geen begeleider ter beschikking stelt, dan is hij aansprakelijk voor alle gevolgen van dit verzuim. Het vervoer kan dan worden geweigerd.

Huisdieren worden slechts vervoerd, indien andere reizigers hierdoor niet worden gehinderd en indien ze in de bestemmingshaven aan land mogen worden meegenomen. De beslissing hierover is ter vrije beoordeling door de scheepsleiding of iedere andere door de vervoerder gemachtigde persoon. Levende huisdieren die klein (tot het formaat van een huiskat), ongevaarlijk en in transportmanden etc. als handbagage zijn ondergebracht, kunnen worden meegenomen. De manden etc. moeten van zodanige aard zijn, dat schade aan personen en zaken is uitgesloten. Het vervoer van deze dieren is kosteloos. Honden die niet in manden etc. zijn ondergebracht kunnen worden meegenomen, indien ze aangelijnd zijn en eventueel zijn voorzien van een passende muilkorf. Voor honden dient de prijs van een ticket volgens tarief te worden betaald. Alle overige dieren en dieren met besmettelijke ziekten zijn van vervoer uitgesloten. In het diervrije gedeelte, in het bijzonder bij het restauratiebuffet, mogen geen dieren worden meegenomen. 

Voertuigen en vrachtgoed dienen door de afzender op het schip zodanig te worden ondergebracht en bevestigd, dat ze geen schade oplopen en aan andere voertuigen, dieren of vrachtgoed die eveneens zijn verladen geen schade toe kunnen brengen. Op verzoek is de vervoerder daarbij behulpzaam, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Op dieren die buiten transportmanden etc. worden vervoerd dient ook onderweg toezicht te worden gehouden; deze dienen eventueel te worden aangelijnd. Eventuele schade en kosten door verontreinigingen of beschadigingen van het schip en de inrichtingen hiervan evenals verontreinigingen of beschadigingen van andere zich aan boord bevindende personen of van bagage komen voor rekening van de houder van het dier. Er bestaat geen verplichting tot vervoer van dieren, in het bijzonder niet bij toeristische excursies of overige vaarten buiten de dienstregeling om of indien te verwachten valt dat dieren zeeziek worden.
Dieren mogen niet op zitplaatsen worden neergezet.

9.2 De motorvoertuigen dienen door de bestuurder over de op- en afritten van de veerboot van land op het schip en van het schip op het land te worden gereden. Voor het zonder ongelukken aan en van boord rijden en het juist parkeren van de voertuigen op de schepen is uitsluitend de bestuurder verantwoordelijk, ook indien personeelsleden van de maatschappijen hem door middel van aanwijzingen behulpzaam zijn.

Voor het aanhouden van de hoogte van de carrosserie bij het passeren van de op- en afritten is de bestuurder verantwoordelijk. De bestuurder dient te zorgen voor het goed parkeren en de veiligheid van het voertuig aan boord, in het bijzonder voor het aanhouden van de juiste afstand. Voor het zonder ongelukken manoeuvreren van het voertuig aan land, op de op- en afritten en aan boord is de bestuurder zelf verantwoordelijk en niet de personeelsleden van de maatschappijen. Motorfietsen en fietsen, surfplanken en dakladingen op motorvoertuigen dienen voldoende te worden beveiligd tegen omvallen, afvallen en contact met scheepsinrichtingen of andere lading.

Na het parkeren van de motorvoertuigen dient de motor meteen te worden uitgeschakeld; de remmen dienen te worden aangehaald en de eerste versnelling te worden ingeschakeld. Het voertuig en alle ramen dienen te worden afgesloten. Zolang het voertuig zich op het schip bevindt, mag geen brandstof worden verwijderd of bijgevuld; werkzaamheden aan voertuigen zijn niet geoorloofd. De voertuigen moeten bedrijfszeker zijn. Brandstofleidingen en brandstofreservoirs moeten dicht en goed gesloten zijn.

Tijdens de reis is het verblijf in het motorvoertuig en op het laaddek van de veerboten niet toegestaan.

10. Ziekentransporten

Voor ziekentransporten gelden beperkingen. Indien het liggende transporten betreft en patiënten een speciale ziekentransportruimte nodig hebben, dienen de transporten van tevoren te worden aangemeld en dient de ziekenwagen uiterlijk 30 minuten voor de afvaart aan boord te zijn voor het overladen. Op schepen zonder ziekentransportruimte worden liggende transporten en patiënten die om hygiënische of wettelijke redenen een speciale ruimte nodig hebben niet toegelaten, tenzij ze zich op eigen risico in de meevarende ziekenwagen bevinden.

Noodzakelijke schoonmaak- resp. desinfecteringskosten van de ziekentransportruimte komen voor rekening van de vervoerde persoon.
In speciale gevallen kan met toestemming van de kapitein van deze bepalingen worden afgeweken. Aan personen die op hulp zijn aangewezen dient een verantwoordelijke begeleider te worden toegevoegd.


11. Vrachtgoed

Behalve de bovenstaande Algemene Voorwaarden (AGB) gelden de tarieven van de maatschappijen in de nieuwste versie, die in de desbetreffende kantoren ter inzage liggen en bovendien voor het pendelverkeer en de lokaalspoorexploitatie de spoorweg-verkeersverordening (EVO), de tarieven DPT (Deutsche Eisenbahn- Personen-, Gepäck- und Expressguttarif = Duitse Spoorweg - personen-, bagage- en expresgoederentarief), DEGT (Deutscher Eisenbahn - Gütertarif = Duitse Spoorweg goederentarief) en DEMT (Deutscher Eisenbahn - Militärtarif = Duitse Spoorweg - militair tarief). Voor deze alle geldt de Verordening voor Gevaarlijke Zeevrachtgoederen (GGVSee), voor zover deze niet door bijzondere uitvoeringsbepalingen zijn uitgesloten of aangevuld. De vrachtkosten dienen vooraf te worden voldaan. Ongefrankeerde zendingen worden niet vervoerd.
De afzenders zijn verplicht om alle betreffende wettelijke en overheidsvoorschriften in acht te nemen en de maatschappijen bij plichtsverzuim hiervoor schadeloos te stellen. Een verrekening van de vrachtkosten met vorderingen van de contractpartner is slechts toegestaan, indien de tegenvordering onomstreden is of rechtsgeldig is vastgesteld.
Alle vrachtgoederen worden franco thuis afgehandeld en afgerekend, tenzij de afzender bij opgave van het vrachtgoed bewijst dat de ontvanger een geregistreerde zelfafhaler bij de Borkumer Kleinbahn is (EVO, §§ 41/77).

Voor moeilijk te hanteren, zware of veel ruimte innemende vrachtgoederen, waarvan het vervoer of de afhandeling extra inspanning vereist, zoals de hulp van vorkheftrucks of kranen, worden kosten in rekening gebracht, waarvan de hoogte evenredig is aan de vereiste inspanning. De kosten dienen vooraf worden betaald.
Stoffelijke overschotten worden uitsluitend in gesloten voertuigen toegelaten en vervoerd.
Alle vrachtgoederen dienen in een voor het scheepsvervoer voldoende verpakking ter verzending worden aangeboden en uiterlijk 45 min. voor vertrek van het schip in een voor het roll-on/roll-off-verkeer geschikt voertuig geladen tijdens de bekendgemaakte openingstijden te worden klaargezet op de daarvoor bestemde plaats. Waardevolle goederen zoals tabakswaren, sterke drank, pelzen, lederwaren en dergelijke dienen in folie te worden verpakt en mogen alleen in gesloten containers worden verladen. Ze dienen, voor zover ze niet met een eigen voertuig worden vervoerd, 24 uur vóór het transport te worden aangemeld, zodat de maatschappijen geschikte containers kunnen klaarzetten. Losse zendingen en losse stukgoederen dienen door de afzender zelf op aanwijzing van de walkapitein te worden ondergebracht in de door de maatschappijen tegen betaling ter beschikking gestelde verzamelcontainers. Zendingen van meer dan 30 losse stukken dienen gesloten in één verpakking te worden aangeleverd. Voor het officieel tellen bij laden en lossen alsmede controleren van de uitwendige staat van de goederen en voertuigen zorgen de maatschappijen op verzoek en tegen betaling. Indien de bevrachter afstand doet van het officieel tellen bij het laden en lossen en het inspecteren van de uitwendige staat, dan zijn de maatschappijen niet verantwoordelijk voor het aantal en de staat van de aangeleverde goederen en voertuigen.
Bij het transport van vrachtgoederen en/of voertuigen dient de afzender alle noodzakelijke documenten overeenkomstig de telkens geldende tarieven over te leggen. In het bijzonder dient de afzender zijn meldingsplicht na te komen jegens de vervoerder van het transport van gevaarlijke stoffen, wat betreft de voorgeschreven declaratie en markering van gevaarlijke stoffen. Daarbij gelden de wettelijke bepalingen.

 Van vervoer zijn uitgesloten:
•    voorwerpen waarvan het vervoer volgens de wettelijke voorschriften, wegens de veiligheid van het schip of wegens de openbare veiligheid en orde verboden is.
•    voorwerpen die wegens hun gewicht, hun omvang of hun materiaaleigenschappen ter vrije beoordeling van de vervoerder niet geschikt zijn voor vervoer op de bedoelde schepen.
•    los gestorte goederen of vloeibare goederen in open containers resp. voertuigen.
•    bij slechte weersomstandigheden, vooral storm, regen of vorst, kan het aannemen van kwetsbare goederen worden geweigerd.

Speciale afspraken vooraf zijn noodzakelijk voor het vervoer van
•    goederen met buitengewone afmetingen en zendingen met een gewicht vanaf 2500 kg.
•    goederen die veel ruimte in beslag nemen, die niet met eigen vrachtmiddelen van de rederij kunnen worden verladen.
•    gekoelde producten die tijdens de overtocht en de aflevering in containers van de vervoerder gekoeld worden moeten.

Staat de afzender op vervoer, hoewel hij zijn goederen niet in voor het roll-on/ roll-off verkeer geschikte voertuigen heeft verladen, niet in een voor het scheepsverkeer toereikende verpakking heeft aangeleverd of zich anderszins niet aan deze transportbepalingen heeft gehouden, dan worden de goederen, wat het ook mag zijn, op kosten en voor risico van de afzender door de maatschappijen tegen een ondertekende vrijwaringsverklaring verladen en vervoerd.
Voor zover aanwezig worden voor deze goederen voertuigen ter beschikking gesteld tegen betaling van het hiervoor geldende tarief. De huurkosten dienen dan op dezelfde wijze te worden berekend als bij de gewone huur van containers of aanhangers van de rederij. Voor een aanhanger wordt minimaal 2000 kg, voor een container of handwagen minimal 200 kg in rekening gebracht.

De maatschappijen zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die bij een dergelijk transport in het kader van de aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden wordt geleden.
Alle zendingen dienen door de afzender naar ontvanger gescheiden en voorzien van een ingevulde vrachtbrief te worden afgegeven. Ieder stuk van een zending dient duidelijk te zijn geadresseerd. Groepagezendingen met een groepagevrachtbrief dienen voor iedere ontvanger/afzender gescheiden naar afzonderlijk gewicht te worden afgerekend en per ontvanger/afzender van een vrachtbrief te worden voorzien.

De vrachtbrieven dienen nauwkeurige gegevens te bevatten over het brutogewicht en bij voertuigen ook over de lengte van iedere zending. Voor zover bij gewichtsoverschrijdingen geen uitsluiting van het vervoer plaatsvindt, dient het hogere werkelijke gewicht ten grondslag te worden gelegd aan het hiervoor geldende tarief. Bij een te lage opgave van gewicht of lengte door de afzender wordt een toeslag van 100 % op het verschil in gewicht respectievelijk lengte in rekening gebracht.

De afzenders dienen de ontvangers onmiddellijk op de hoogte te stellen van het vertrek van de goederen en de vermoedelijke aankomsttijd. Indien een lading 15 uur na het lossen uit het schip nog niet is afgehaald, dan worden stand- resp. opslagkosten geheven volgens een speciaal tarief.

Gevaarlijke goederen in de zin van de Verordening voor Gevaarlijke Zeevrachtgoederen en waardevolle goederen dienen onmiddellijk na aankomst van het schip te worden afgehaald. De maatschappijen zullen de goederen die in Borkum moeten worden afgeleverd zoveel mogelijk uiterlijk 48 uur na het lossen bij de ontvanger afleveren. 
Verliezen en beschadigingen, hetzij direct of indirect, die ontstaan doordat men zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, worden niet vergoed, tenzij deze te wijten zijn aan een verkeerde handelwijze van personen voor wie de maatschappijen overeenkomstig artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden in dienen te staan. De omvang van de aansprakelijkheid richt zich eveneens naar artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

12. Aansprakelijkheid voor de trajecten op zee

De maatschappijen zijn aansprakelijk voor een schade tijdens het transport op zee die is ontstaan door:
a.    overlijden of lichamelijk letsel van een reiziger of een begeleidende persoon
b.    verlies of beschadiging van een motorvoertuig inclusief de op of in het voertuig aanwezige bagage
c.    verlies of beschadiging van reisbagage
d.    verlies of beschadiging van begeleidende vracht,
indien de gebeurtenis die de schade veroorzaakt hetzij op de schuld van de vervoerder, van zijn in de uitvoering van hun verrichtingen handelende personeel of gemachtigden berust of, voor zover de vervoerder gebruik maakt van een gecharterd schip, op de schuld van de chartermaatschappij en het in de uitoefening van hun verrichting handelend personeel of gemachtigden van de chartermaatschappij. 
Het traject op zee begint voor de reizigers bij het betreden van de aanlegsteiger of het gesloten terminalgedeelte, waartoe ook op- en afritten en gangways behoren, en eindigt bij het verlaten van het schip resp. de terminal. Voor vrachtgoed is deze regeling van overeenkomstige toepassing.

12.1 Aansprakelijkheidsbeperkingen

De aansprakelijkheid van de maatschappijen is jegens iedere reiziger en voor iedere reis beperkt tot
a.    in de gevallen van artikel 12 a tot een bedrag van € 163.615,-
b.    in de gevallen van artikel 12 b tot een bedrag van € 8.180,-
c.    in de gevallen van artikel 12 c tot een bedrag van € 2.045,-
d.    in de gevallen van artikel 12 d tot een bedrag van € 3.067,

Bij dwingend voorgeschreven wettelijke beperkingen van de aansprakelijkheid wat betreft het maximum geldt de wettelijke regeling.

In de gevallen van artikel 12 b zijn de maatschappijen slechts aansprakelijk onder inhouding van een bedrag van € 306,- en in de gevallen van artikel 12 c en 12 d slechts onder inhouding van een bedrag van € 50,- .

De maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geld, sieraden of andere kostbaarheden, die zich in de bagage bevinden, die de reiziger bij zich draagt of die zich op iedere andere plaats aan boord bevinden, indien dergelijke kostbaarheden niet bij de vervoerder in verzekerde bewaring zijn gegeven. Indien de kostbaarheden in verzekerde bewaring zijn gegeven, dan zijn de maatschappijen aansprakelijk tot het in 12.1 d vastgestelde bedrag.

12.2 Aansprakelijkheid voor overige schade

Jegens ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of een publiekrechtelijk speciaal vermogen zijn de maatschappijen, hun vertegenwoordigers en degenen, van wie ze ter nakoming van hun verplichtingen gebruik maken, slechts aansprakelijk bij opzet en grove nalatigheid.

In alle overige gevallen zijn de maatschappijen voor overige schade slechts aansprakelijk, voor zover deze berust op grove schuld van de maatschappijen of op opzettelijke of grove schuld van een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de maatschappijen voldoet of derden, waarvoor ze dienen in te staan.

De aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen van de Algemene Voorwaarden gelden niet voor schade door dodelijk letsel en lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid, die berusten op grove schuld van de maatschappijen of op opzet of grove schuld van een wettelijke vertegenwoordiger of persoon die plaatsvervangend aan verplichtingen van de maatschappijen voldoet of derden, waarvoor ze dienen in te staan.

Voor zover een aansprakelijkheidsuitsluiting of een aansprakelijkheidsbeperking toch op grond van wettelijke voorschriften geoorloofd mocht zijn, maken de maatschappijen van dit recht gebruik .
De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt, voor zover wettelijk geoorloofd, uitgesloten.

12.3 Aansprakelijkheidsbeperking bij het vervoer van vrachtgoederen

De vervoerder is aansprakelijk is voor het verlies of de beschadiging van vrachtgoed volgens §§ 606 ff. HGB. De aansprakelijkheid van de vervoerder bij verlies of beschadiging van vrachtgoed is beperkt volgens § 660 HGB. 

12.4 Aansprakelijkheid voor overige diensten

Voor overige diensten, bijvoorbeeld transporten over land of opslag, zijn de maatschappijen aansprakelijk volgens de bepalingen van de spoorwegverkeersverordening EVO en de wettelijke voorschriften die daaraan ten grondslag liggen, voor zover de onderstaande bepalingen niets afwijkends bepalen.
Jegens een ondernemer die de overeenkomst in het kader van zijn handelsbedrijf afsluit, zijn de maatschappijen alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid van de vervoerder of zijn wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevende functionarissen.
De aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door grove schuld van een enkele persoon, die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de maatschappijen voldoet, wordt jegens een zakenman uitgesloten, tenzij het de schending van een fundamentele verplichting betreft.
Jegens andere reizigers zijn de maatschappijen slechts overeenkomstig artikel 12.2 aansprakelijk, met de maximale aansprakelijkheidsgrenzen van artikel 12.1.

12.5 Verjaring

Aanspraken op schadevergoeding vanwege overlijden of lichamelijk letsel van een reiziger of vanwege verlies of beschadiging van bagage, begeleidende vracht of motorvoertuigen inclusief de op of in het voertuig aanwezige bagage verjaren na twee jaar; bij verlies of beschadiging van vrachtgoed bedraagt de verjaringstermijn een jaar. 

De verjaringstermijn begint
•    bij lichamelijk letsel op de dag van de ontscheping van de reiziger.
•    bij overlijden tijdens de reis op de dag waarop de reiziger ontscheept had moeten worden en bij lichamelijk letsel tijdens de reis, indien deze de dood van de reiziger na de ontscheping ten gevolge heeft, op de dag van overlijden, mits deze termijn niet meer dan drie jaar vanaf de dag van de ontscheping bedraagt.
•    bij verlies of beschadiging van bagage, goederen en motorvoertuigen, inclusief de op of in deze voertuigen aanwezige bagage, op de dag van de ontscheping of op de dag waarop de ontscheping had moeten plaatsvinden, al naargelang welke dag het laatste tijdstip is.
•    bij verlies of beschadiging van vrachtgoed volgens de bepalingen van § 903 HGB.

 12.6 Aansprakelijkheid en verplichtingen van de klant

De reiziger is aansprakelijk voor alle schade die door zijn schuld aan de vervoerder en zijn personeel in de uitoefening van hun werkzaamheden of aan de gemachtigden wordt toegebracht, in het bijzonder ook voor schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden.
Afzenders en ontvangers evenals reizigers en houders van het voertuig zijn jegens de rederij aansprakelijk voor alle schade die zij zelf of hun gemachtigden toebrengen aan der rederij, het schip of andere goederen, bijvoorbeeld door onjuiste informatie bij de uitvoering van het laden respectievelijk tijdens de overtocht. Evenzo zijn afzenders en reizigers met losse levende dieren aansprakelijk voor schade die in verband met het vervoer wordt toegebracht.
De reiziger of vrachtvervoerder dient uiterlijk zichtbare beschadigingen van bagage, vracht en motorvoertuigen, inclusief de op of in deze motorvoertuigen aanwezige bagage en van andere goederen uiterlijk bij de ontscheping in de terminal resp. uiterlijk bij de teruggave schriftelijk te melden. Uiterlijk niet zichtbare beschadigingen van vracht en van motorvoertuigen, inclusief de op of in dit voertuig aanwezige bagage en verlies van andere goederen dienen binnen 15 dagen, in alle overige gevallen binnen 3 dagen na de dag van de ontscheping of de teruggave of na het tijdstip waarop de teruggave plaats had moeten vinden, schriftelijk bij de maatschappijen of een van hun gemachtigden te worden gemeld.

De ontvanger van vrachtgoed dient bij beschadigingen van vrachtgoed een schriftelijke melding aan de vervoerder te richten, in overeenstemming met de voorschriften van §§ 611, 612 HGB.

De aansprakelijkheid van de afzonderlijke maatschappijen is beperkt tot de dienst op hun eigen lijnen. Volgens de bepalingen van de desbetreffende internationale verdragen en wetten gelden er toepasselijke maximale aansprakelijkheidsbedragen per schade.

13. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zonder bekendmaking vooraf blijven voorbehouden. Deze gelden voor alle betrokkenen vanaf hun publicatie door middel van een affiche in de kantoren van de maatschappijen.

14. Bevoegde rechter

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de maatschappijen en ondernemers, voor wie de vervoers- of een andere overeenkomst met de maatschappijen tot de uitvoering van het koopmansbedrijf behoort, is Emden/Aurich, afhankelijk van het geldelijke belang.

Emden is de plaats waar de prestatie moet worden verricht. Het recht van de BRD is van toepassing.

15. Tegenstrijdige voorwaarden

Voorwaarden van contractpartner die met deze voorwaarden in strijd zijn worden door de maatschappijen van de hand gewezen. Een afzonderlijk van de hand wijzen door de maatschappijen is in dit opzicht niet noodzakelijk.

Aktien–Gesellschaft „Ems“, Emden
AG „Ems“–Nederland B.V. (Borkumlijn), Eemshaven
Borkumer Kleinbahn und Dampfschifffahrt GmbH, Borkum en Emden
Habich & Goth GmbH, Borkum en Emden 

Stand: 1 december 2004

 
Hotline: 0596 - 519191
 
Fenster schließen