Privacyverklaring

Informatie over de gegevensverwerker:

De A.G. Ems-Nederland B.V. - BORKUMLIJN - hecht bijzondere waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming, met name de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) opgeslagen en gebruikt.

De volgende informatie geeft een overzicht van de wijze, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens en van de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om deze gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens zijn bijzonderheden over persoonlijke of zakelijke aangelegenheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum en uw e-mailadres en IP-adres.

Persoonsgegevens gebruiken, doorgeven en verwijderen

Server-logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van onze website, verzendt het apparaat waarmee u de website opent, automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze server. De betreffende informatie bestaat uit de naam van de website, het bestand, de actuele datum, de hoeveelheid gegevens, de webbrowser en de versie daarvan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de doorsturende URL als de pagina waarvandaan u naar onze website bent gegaan, en het betreffende IP-adres. Het verzamelen gebeurt op basis van ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig art. 6, lid 2, punt f van de AGV.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses ten behoeve van het gebruik, de beveiliging en de optimalisatie van het aanbod. Om veiligheidsredenen behouden wij ons echter het recht voor, de protocolgegevens achteraf te controleren, wanneer op basis van concrete aanknopingspunten een gegronde verdenking van onrechtmatig gebruik bestaat. Deze gegevens worden uiterlijk na 14 dagen gewist.

Cookies

Voor enkele delen van onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies, bijvoorbeeld om voorkeuren van bezoekers te herkennen en de website optimaal te kunnen weergeven. Hierdoor wordt het navigeren gemakkelijker en is de website bijzonder gebruikersvriendelijk.

Cookies zijn kleine databestanden die op de harde schijf van de bezoeker worden opgeslagen. De meeste cookies waarvan deze website gebruik maakt, zijn zogenaamde “session cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op het eindapparaat opgeslagen totdat u deze zelf wist. Bij uw volgende bezoek zorgen deze cookies ervoor dat uw browser automatisch wordt herkend.

U kunt uw browser zo instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u inzichtelijk. Wanneer u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u bepaalde functies van deze website mogelijk niet gebruiken. Het gebruik van cookies is een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG.

Contactformulier

Wanneer u ons via een contactformulier een vraag stelt, worden uw persoonsgegevens voor het verwerken van uw vraag en eventuele daarmee samenhangende vervolgvragen overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f van de AVG bij ons opgeslagen en verwerkt. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

De gegevens die u heeft ingevuld op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons vraagt deze te wissen, u uw toestemming om deze op te slaan intrekt, of wanneer het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer bestaat (d.w.z. nadat de verwerking van uw vraag is afgerond).

Veiligheid van uw gegevens

Wij maken gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte gegevens passend te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, onherstelbare beschadiging of toegang door onbevoegden. Voor de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maken wij daarom gebruik van SSL-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat "http://" in de adresregel van de browser verandert in "https://" en aan het slotje in uw browserregel. Wanneer SSL-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt, niet door derden worden meegelezen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de stand van de techniek verder ontwikkeld.

Registratie op onze website

Wanneer u zich registreert op onze website om artikelen, diensten en informatie in ons online portal te bestellen, worden persoonsgegevens verzameld. Daarbij gelden naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als contact- en communicatiegegevens.

Door uw aanmelding hebt u toegang tot diensten en content, die alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers. Zo nodig hebben aangemelde gebruikers de mogelijkheid om de in het kader van de registratie genoemde gegevens op elk moment te laten wijzigen of verwijderen. Voor de afwikkeling van de bestelprocedure geven wij uw gegevens eventueel door aan door ons ingeschakelde dienstverleners op het gebied van verzending en betaling. Uw gegevens worden niet aan andere derden doorgegeven. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (overeenkomstig art. 6, lid 1, punt b). Deze gegevens worden gewist na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich via onze website abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de in dit kader door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief.

Het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebeurt volgens een zogenaamd opt-in-procedé. Dat houdt in dat u na uw aanmelding een e-mail ontvangt, waarin u wordt gevraagd om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om het aanmelden van e-mailadressen van anderen te voorkomen. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd, om te kunnen aantonen dat het aanmeldproces volgens de wettelijke voorschriften verloopt (toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a van de AVG). Hierbij worden het tijdstip van aanmelding en bevestiging en het IP-adres opgeslagen.

Geen van de gegevens die wij van u ontvangen noch de vastgelegde informatie geven wij door aan derden. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens evenals het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment zonder opgaaf van redenen intrekken. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief.

Beheer van gegevens van sollicitanten

De in het kader van een sollicitatieprocedure doorgegeven gegevens worden gebruikt voor het afwikkelen van de sollicitatie. De door u verstrekte gegevens zijn in het kader van de sollicitatieprocedure toegankelijk voor medewerkers van de personeelsafdeling en de in de advertentie genoemde functie. De betrokken personen zijn uitdrukkelijk verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven. Als u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens als sollicitant wilt intrekken,  stuurt u een e-mail hierover aan datenschutz@ag-ems.de. Uw gegevens worden 180 dagen na invulling van de vacature verwijderd. Het verzamelen gebeurt op basis van art. 88 van de AVG in samenhang met § 26 van de nieuwe Duitse wet op de gegevensbescherming.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze website. Leverancier hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

reCAPTCHA is bedoeld om te controleren of gegevens op de website (bijvoorbeeld op een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website opent. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA diverse informatie (zoals IP-adres, duur van het bezoek aan de website of de door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De resultaten van de analyse worden naar Google doorgestuurd.

De reCAPTCHA-analyses gebeuren volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De websitebeheerder heeft overeenkomstig de AVG een gerechtvaardigd belang om het aanbod op zijn website te beschermen tegen oneigenlijke geautomatiseerde spionage en tegen spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt zodoende de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt gevolgd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Leverancier hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt zodoende de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt gevolgd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker, zodat hij zowel zijn aanbod op de website als zijn reclame kan optimaliseren. Gebruikers- en handelingsgegevens worden automatisch na 14 maanden verwijderd.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om voor de websitebeheerder aanvullende diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en internet. Het via Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in/Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt de installatie van cookies door de desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in, met name in het geval van browsers op mobiele eindapparaten, kunt u registratie door Google Analytics bovendien voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website voorkomt. Het opt-out cookie geldt alleen voor deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Uitbestede verwerking van gegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten inzake de verwerking van gegevens. Bij het gebruik van Google Analytics handelen wij volledig in overeenstemming met de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics, zoals aangegeven in het punt “Bezwaar tegen de gegevensregistratie” in het algemeen verbieden.

Inhoud en diensten van derde aanbieders

Op basis van het gerechtvaardigde belang van de aanbieder kan het gebeuren dat binnen dit online aanbod, als aanvulling op ons aanbod, inhoud, diensten en prestaties van andere aanbieders worden opgenomen. Voorbeelden van een dergelijk aanbod zijn kaarten van Google Maps, geïntegreerde YouTube video's, links van gelieerde bedrijven en koppelingen naar externe websites. Bij het gebruik van de diensten kunnen de aanbieders het IP-adres van u als gebruiker zien en dit adres ook opslaan. Wij streven ernaar alleen externe aanbieders op te nemen die IP-adressen uitsluitend gebruiken om inhoud aan te bieden. Wij kunnen echter niet beïnvloeden welke derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Met betrekking tot het openen van websites waarnaar in het kader van deze website wordt verwezen, reguleert deze privacyverklaring niet het verzamelen, doorgeven of behandelen van persoonsgegevens door derden. Let in dit verband ook op de speciale privacyverklaringen van afzonderlijke derde aanbieders en dienstverleners wier service/link wij op onze website vermelden.

Google Maps is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Daarbij wordt aan de server van Google informatie over het gebruik van onze website doorgegeven. Uitgebreide informatie vindt u in het Datenschutz-Center van google.de: Transparantie en keuzemogelijkheden http://www.google.de/intl/de/privacy/ evenals bepalingen inzake gegevensbescherming http://www.google.de/intl/de/privacy/privacy-policy.html. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt zodoende de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt gevolgd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

YouTube is een dienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Op onze website gebruiken wij geïntegreerde video's in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Net als de meeste websites maakt ook YouTube gebruik van cookies om informatie over de bezoekers van zijn website te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor het verzamelen van videostatistieken, het voorkomen van fraude en het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid. Ook is er een koppeling met het DoubleClick-netwerk van Google. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in diens privacyverklaring op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Die Bahn-Tool is een dienst van DS Vertrieb GmbH, Stephensonstraße 1, 60326 Frankfurt am Main, Duitsland. Meer informatie over gegevensbescherming bij Die Bahn vindt u in diens privacyverklaring op: https://www.bahn.de/p/view/home/datenschutz/schutz.shtml

Flixbus-Tool is een dienst van FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, Duitsland. Meer informatie over gegevensbescherming bij Flixbus vindt u in diens privacyverklaring op: https://www.flixbus.de/datenschutz

Falk Routeplanner is een dienst van MAIRDUMONT NETLETIX GmbH & Co. KG, Marco-Polo-Straße 1, 73760 Ostfildern, Duitsland. Meer informatie over gegevensbescherming bij Falk vindt u in diens privacyverklaring op: https://www.falk.de/agb

Deze website maakt gebruik van de analyse- en feedbacktool Hotjar. Aanbieder is het Europese bedrijf Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Hotjar analyseert het gedrag, de bewegingen en de feedback van gebruikers op websites. Aan de hand van zogenaamde heatmaps kunnen we vaststellen hoe ver gebruikers op de website scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Door het gebruik van Hotjar willen we een behoeftegestuurde vormgeving garanderen en onze website continu optimaliseren. Het gebruik van deze analysetool gebeurt op basis van ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig Art. 6 lid 1 letter f van de AVG.
U hebt de mogelijkheid om met behulp van de opt-out optie in Hotjar het gebruik van de tool Hotjar te stoppen, zodat uw bezoek aan de betreffende website niet wordt geregistreerd. Daarvoor hoeft u alleen op de volgende website op de rode knop Hotjar deactiveren te klikken; door op deze knop te klikken kunt u het verzamelen van gegevens door Hotjar uitschakelen of weer inschakelen: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Meer informatie over de richtlijn inzake gegevensbescherming en over welke gegevens op welke wijze door Hotjar worden geregistreerd, vindt u op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Sociale media plug-ins

Wij maken gebruik van zogenaamde “Social Plugins”. Momenteel gaat het om de plug-ins van Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Flickr enz. Via deze plug-ins wordt onder voorwaarden informatie naar de aanbieders van diensten verstuurd en eventueel door hen gebruikt. Ook persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van deze informatie. Wij voorkomen de onbewuste en ongewilde gegevensregistratie en -overdracht aan aanbieders van diensten door een 2-klik-oplossing. Direct contact tussen het sociale netwerk en de bezoeker van de website wordt pas gemaakt wanneer laatstgenoemde actief op de Share-knop klikt en zo overeenkomstig art. 6, lid 1, punt a van de AVG toestemming geeft voor de verwerking en doorgifte aan de derde aanbieder. Zo wordt voorkomen dat op elke bezochte internetpagina een digitaal spoor wordt achtergelaten en ook worden gegevens beter beschermd. Een directe verbinding komt pas na activering van de plug-ins tot stand en pas dan wordt informatie verzameld en aan de aanbieder van diensten doorgegeven. Welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de betreffende privacyverklaringen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via Social Plugins of via het gebruik daarvan.

Wanneer u bij een bepaald platform bent aangemeld, kan de aanbieder van de dienst uw bezoek op onze internetpagina aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Om dat te voorkomen, moet u zich voor uw bezoek bij de aanbieder van de dienst afmelden.

Het gebruik van de hieronder genoemde aanbieders van diensten gebeurt op basis van het gerechtvaardigde belang van de exploitant van de website bij de presentatie van het online aanbod.

Facebook: Dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Informatie over de privacyverklaring, het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens, evenals de instelmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij Facebook: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php. U kunt de plug-ins bovendien met add-ons voor de browser blokkeren (bijvoorbeeld “Facebook Blocker”)

Google+: Dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: www.google.com/privacy Instelmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: www.google.com/dashboard 

Twitter: dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Privacyverklaring: www.twitter.com/privacy Mogelijkheden voor bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: www.twitter.com/settings  

LinkedIn: dienst van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: dienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Privacyverklaring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Instagram: dienst van Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Flickr: dienst van Yahoo!, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Privacyverklaring: http://info.yahoo.com/privacy/de/yahoo/flickr/

Uw rechten

Na schriftelijk verzoek laten wij u graag overeenkomstig onze wettelijke verplichting (art. 12 AVG) weten of en welke persoonsgegevens van u bij ons zijn opgeslagen. Bovendien hebt u het recht op rectificatie van onjuiste gegevens, overdraagbaarheid van gegevens, blokkering en verwijdering van uw persoonsgegevens – voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaartermijnen – het recht op beperking van de verwerking evenals het recht op bezwaar. Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken bij de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 13, lid 2, punt d AVG.

Natuurlijk kunt u te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en doorgeven van uw persoonsgegevens door ons voor de toekomst intrekken. Daarvoor dient u zich te richten tot het hieronder genoemde contactadres.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming, die u ook in geval van verzoeken om informatie, suggesties of klachten van dienst zal zijn. 

Functionaris voor gegevensbescherming van

A.G. Ems-Nederland B.V. - BORKUMLIJN -
Borkumkade 1
9979 XX  Eemshaven (NL)
Havennummer 8950
E-mail: datenschutz@ag-ems.de