Algemene Voorwaarden

van Aktien - Gesellschaft "Ems", Emden, van AG Ems Nederland B. V. (Borkumlijn), Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH (BKD), Emden en Habich & Goth GmbH, Emden, hierna te noemen 'Vervoermaatschappijen. Herzien op 01-07-2018.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten van de vervoermaatschappijen en hun dochtermaatschappijen, ongeacht of deze samen met hen of namens hen handelen, en op derden die namens hen handelen, ongeacht of deze diensten al dan niet tegen betaling worden verleend. Door gebruik te maken van de diensten van de genoemde bedrijven stemt de contractant in met de volgende voorwaarden. Deze zijn van toepassing vanaf de datum van bekendmaking op een mededelingenbord, en gelden zowel voor vervoer tegen betaling als voor kosteloos vervoer. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

a) De volgende Algemene voorwaarden (AV) van de vervoermaatschappijen zijn van toepassing op lijn-, leverings-, speciale en toeristische vaarten die worden uitgevoerd in het kader van het vervoer van passagiers, handbagage, begeleidende vracht, vrachtgoederen en voertuigen.

b) De Algemene voorwaarden worden onder meer kenbaar gemaakt door kennisgeving in de bedrijfspanden, op de schepen, op internet of op verzoek middels overhandiging en worden onderdeel van de vervoerovereenkomst.

c) Met de ontvangst van het vervoerbewijs, de aanlevering van de vrachtbrief, de bevestiging van de vervoersdienst voor groepsreizen of ten slotte door gebruik te maken van de dienst, stemt de passagier, de reiziger, de besteller of de bevrachter in met deze Algemene voorwaarden. Tegenstrijdige voorwaarden van de contractant van de vervoermaatschappijen worden uitdrukkelijk afgewezen; deze zijn op geen enkel moment geldig, tenzij tussen de partijen die de overeenkomst hebben gesloten voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk overeen is gekomen om de AV geheel of gedeeltelijk niet toe te passen.

d) De vervoermaatschappijen behouden zich het recht voor om de AV te wijzigen of aanvullende bepalingen toe te voegen aan de AV. Deze treden in werking op de dag van hun bekendmaking door bekendmaking op een mededelingenbord in de bedrijfspanden of middels overhandiging.

1. VERVOERSOVEREENKOMST

Passagiers en hun bagage, eventuele huisdieren (bijv. honden, katten enz.), diverse soorten vracht, gemotoriseerde voertuigen en aanhangwagens, caravans, fietsen, fietskarren, surfplanken, strandzeilers en handkarren worden alleen vervoerd als van tevoren een vervoersovereenkomst is gesloten. De vervoersovereenkomst wordt uitsluitend onder onze Algemene voorwaarden gesloten door gebruikmaking van de dienst - uiterlijk op het moment van betaling van het vervoerstarief en de overhandiging van het vervoerbewijs of de vrachtdocumenten. Toeslagen, reserveringen enz. worden beschouwd als vervoerbewijs in de zin van deze Algemene voorwaarden. Deelnemers aan het vrachtvervoer moeten ons, voorafgaand aan het sluiten van de vervoersovereenkomst, zonder speciaal verzoek informeren of de vracht goederen bevat die vallen onder de Duitse verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over zee (GGVSee). Raadpleeg daartoe de voorwaarden van artikel 7.2 van deze Algemene voorwaarden. Welke voorwerpen en voertuigen worden uitgesloten voor vervoer, wordt bepaald door de kapitein of het personeel van de incheckbalie, met inachtneming van de veiligheid op het schip.

Wapens, gevaarlijke goederen en stoffen en voorwerpen waarvan het bezit verboden is of waarvan het vervoer niet is toegestaan, zullen niet worden vervoerd. Als dergelijke voorwerpen pas tijdens de reis worden ontdekt, dan kunnen deze in beslag worden genomen door de gezagvoerder van het schip en worden ze mogelijk zo snel mogelijk aan wal gebracht, op kosten van de eigenaar.

De vervoermaatschappijen verbinden zich uitsluitend tot het vervoer van de (vracht)goederen, de passagier en diens bagage en diens motorvoertuig, met inbegrip van de bagage op of in het motorvoertuig.

Aanvullende diensten zoals de verzorging van maaltijden, accommodatie, gebruik van ligstoelen enz. zijn alleen inbegrepen als dit specifiek is vermeld en deze zijn opgenomen in het vervoerstarief. De vervoersovereenkomst geeft niet automatisch recht op een zitplaats op de autoferry's of in de treinen. Op de catamarans worden, overeenkomstig artikel 7, alleen koffers en handbagage vervoerd.

Ernstig gehandicapte en lichamelijk gehandicapte personen hebben, op vertoon van hun identiteitskaart, recht op een zitplaats onderdeks. Hetzelfde geldt, op voorspraak van de bemanning, voor personen met een beperking of personen die anderszins hulpbehoevend zijn en voor reizigers die voedsel willen nuttigen in de horecagelegenheid.

De kapitein, maar ook diens plaatsvervanger, heeft het recht om zitplaatsen en passagiersverblijven te laten ontruimen, in verband met de veiligheid van het schip of om te voldoen aan de Algemene voorwaarden.

De volgende personen zijn uitgesloten van vervoer:

a) Dronken personen of personen die de openbare orde verstoren of zich niet houden aan deze voorwaarden.

b) Personen die niet kunnen reizen wegens een algemene of besmettelijke ziekte, invaliditeit of om andere redenen, of om redenen die lichamelijke of psychische hinder zouden veroorzaken voor medereizigers, tenzij tegen bijbetaling een speciale verblijfsruimte voor hen beschikbaar kan worden gesteld.

c) Personen die zich verzetten tegen orders of aanwijzingen van de hier genoemde personen van de vervoermaatschappijen (scheepsleiding/treinpersoneel of andere personen die zijn aangesteld voor de dienstverlening aan de klanten).

d) Personen die een bootreis, treinreis, vrachtvervoer of voertuigtransport hebben geboekt op basis van onjuiste gegevens. Dit geldt overeenkomstig ook voor vracht.

e) Personen die met hun gedrag de rust aan boord of in de trein verstoort.

In geval van uitsluiting van vervoer kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van reeds betaalde reis- of vrachtkosten of op restitutie van directe of indirecte schade die de passagier, de reiziger of de bevrachter heeft geleden als gevolg van de uitsluiting van het vervoer.
Indien de passagier of bevrachter van vervoer wordt uitgesloten, is deze volledig aansprakelijk voor alle gevolgen voor de vervoermaatschappijen en voor eventuele geleden schade.

Indien de vervoermaatschappijen zich terugtrekken uit de vervoersovereenkomst, betalen zij de passagier of bevrachter het volledige vervoerstarief terug, voor zover de betaling vooraf is verricht. Verdere vergoeding van daaruit voortvloeiende kosten voor de reiziger of bevrachter worden door de vervoermaatschappijen uitgesloten, tenzij wettelijke bepalingen aanvullende vergoeding voorschrijven.

Het is de reiziger niet toegestaan om ruimtes, apparatuur of voorwerpen van vervoermaatschappijen te verontreinigen of te beschadigen, misbruik te maken van veiligheidsvoorzieningen of om voorwerpen van welke aard dan ook vanaf het schip van boord te gooien.

Roken op/in schepen, treinen, bussen en op perrons is in beginsel niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van zogenoemde e-sigaretten. De kapitein of de directie van de spoorwegen kan roken toestaan in afzonderlijke en als zodanig gemarkeerde ruimtes/gebieden.

1.1 Veiligheid aan boord en in de trein

De vervoermaatschappijen verplichten zich ertoe de reis te verzorgen met een schip of trein die voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

Passagiers en deelnemers aan het vrachtvervoer zijn met name verplicht om zich te houden aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving aan boord of in de trein, uitgevaardigd door de leiding van het schip en het treinpersoneel of andere door de vervoermaatschappijen gemachtigde personen.

De vervoermaatschappijen kunnen te allen tijde passagiers en goederen uitsluiten van vervoer indien deze inbreuk maken op of in strijd zijn met de bepalingen van deze Algemene voorwaarden. In dergelijke gevallen is er geen recht op restitutie.

Bovendien is de reiziger verplicht om bij eventuele verstoringen al het redelijke te doen om bij te dragen aan het verhelpen van de verstoring en om eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.

Om veiligheidsredenen moet eventuele fouillering van personen en/of doorzoeken van bagage en voertuigen en stukgoederen voor de inscheping in alle terminalzones en parkeergelegenheden worden toegestaan. Indien dit wordt geweigerd, hebben de vervoermaatschappijen het recht om vervoer te weigeren zonder dat reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

1.2 Verkeer naar Helgoland en verkeer naar het buitenland

Wat betreft verkeer van/naar Helgoland wordt de vervoersovereenkomst uitgebreid met reizen met conventionele schepen

1.2.1 op de route tussen Helgoland - Haven (ligplaats, zonder gebruik van de overstapvaartuigen) of

1.2.2 op de route tussen Helgoland - Reede. Bovenop het vervoerstarief wordt u dan een tarief in rekening gebracht voor het ontschepen en inschepen en het vervoer via overstapvaartuigen in opdracht en voor rekening van de respectieve exploitanten van de vaartuigen.

1.2.3 Conform de artikelen 1.2.1 en 1.2.2 blijft het de verantwoordelijkheid van passagiers om ervoor te zorgen dat zij tijdig voor het vertrek van het schip weer aan boord zijn. Reizigers van en naar Helgoland dienen bij aankoop van een vervoerbewijs persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, geboortedatum of leeftijd, geslacht en thuisadres op te geven, zodat aan de voorwaarden voor passagiersregistratie wordt voldaan. De reiziger verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle officiële en wettelijke voorwaarden van de haven van bestemming met betrekking tot zijn of haar persoon worden nageleefd en in het bijzonder om alle noodzakelijke documenten bij zich te dragen.

Dit geldt ook voor reizigers die naar het buitenland reizen.

1.3 Douane- en paspoortvoorschriften

Reizigers en deelnemers aan vrachtvervoer verbinden zich ertoe zelf te zorgen voor de naleving van alle voorwaarden. Zij zijn jegens de vervoermaatschappijen aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het niet naleven van deze voorwaarden.

2. TERUGTREKKING EN RECLAMATIE

Reizigers en deelnemers aan vrachtvervoer hebben te allen tijde, maar tot aan het begin van de reis, het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst.

2.1 Kosten in verband met annulering:

Bij annulering van de reis is de contractant, conform artikel 2, het volgende aan de vervoermaatschappijen verschuldigd:

2.1.1
30-15 dagen voor aanvang van de reis:
10% van de vervoerskosten (ten minste € 5,-)

2.1.2
14-6 dagen voor aanvang van de reis:
25% van de vervoerskosten

2.1.3
5-1 dagen voor aanvang van de reis:
50% van de vervoerskosten

2.1.4
minder dan 24 uur voor vertrek (of bij niet verschijnen):
100% van de vervoerskosten

2.2
Voor het wijzigen van reeds door de klant gemaakte reserveringen worden per wijziging € 3,- kosten in rekening gebracht.

2.3
Verzoeken om restitutie van niet-gebruikte vervoerbewijzen conform artikel 2.1 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld bij het hoofdkantoor van de vervoermaatschappijen, adres: 
Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden, Duitsland, waarbij de originele vervoerbewijzen moeten worden meegestuurd.

Verloren vervoerbewijzen worden niet vervangen en worden niet gerestitueerd.

2.4 
Evenmin wordt restitutie verleend wanneer de heen- en/of terugreis gedeeltelijk door middel van vervoer door derden heeft plaatsgevonden.

3. DIENSTREGELING

De dienstregeling is opgesteld op basis van normale weers- en wateromstandigheden, zodat een garantie van naleving van de exacte aankomst- en vertrektijden niet kan worden gegeven.

De vervoermaatschappijen behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de dienstregelingen te wijzigen, vaarten te annuleren en andere maatregelen te nemen, voor zover dit noodzakelijk is in verband met bijzondere wind- en weersomstandigheden voor scheepsverkeer op de Noordzee of in verband met instructies van overheidswege of ten behoeve van de veiligheid op en van het schip.

De veiligheid van de passagiers en het schip heeft prioriteit. Indien een wijziging van de overeengekomen diensten noodzakelijk is in verband met de hiervoor genoemde redenen, kan de kapitein aangeven dat het aantal aan boord te nemen passagiers en het soort en de hoeveelheid aan boord te nemen vracht moet worden beperkt. De vervoermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.

De vervoermaatschappijen behouden zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de reis te onderbreken, van schip te veranderen, van de route af te wijken, de haven van vertrek of bestemming te wijzigen wegens ongunstige weers- of getijdenomstandigheden, technische storingen en/of wijzigingen of storingen als gevolg van omstandigheden die niet aan de vervoermaatschappijen kunnen worden toegerekend en alle voorzieningen die noodzakelijk zijn in verband met de bijzondere omstandigheden in het scheepsverkeer op de Noordzee.

De maatschappijen zijn niet verplicht om de reis te verzorgen met een specifiek bepaald schip. Zij mogen eigen of gecharterde schepen gebruiken en zijn daarnaast ook bevoegd om, tot het begin van de reis, het beoogde schip te vervangen door een gelijkwaardig schip of alternatieve routes aan te bieden, met inbegrip van vervoermiddelen voor vervoer over land (bus, enz.), indien van toepassing.

De maatschappijen dienen hun contractanten onmiddellijk op de hoogte te stellen indien een vervoersdienst niet beschikbaar is of in geval van een wijziging van de vervoersdienst. Indien de contractant geen gebruik maakt van andere vervoersdiensten van de maatschappijen die kunnen worden verrekend met reeds verleende diensten , wordt de contractant onmiddellijk gecompenseerd.

Inchecktijden:

Op Borkum wordt de vertrektijd van de trein vanaf het station van Borkum algemeen beschouwd als de geplande vertrektijd. Voertuigen, passagiers en vracht moeten tijdig aanwezig zijn voor aanvang van de reis. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

Voertuigen en algemene vracht: 45 minuten voor de geplande vertrektijd

Bagage: 30 minuten voor de geplande vertrektijd

Groepen, rolstoelgebruikers, zieke personen voor liggend vervoer: 30 minuten voor de geplande vertrektijd

Overige personen: 15 minuten voor de geplande vertrektijd

Indien reizigers zich niet aan de inchecktijden houden, zijn de vervoermaatschappijen gerechtigd om andere regelingen te treffen voor gereserveerde voertuig-/zitplaatsen.

4. VERVOERSTARIEVEN

De geldende tarieven voor passagiers- en vrachtverkeer worden weergegeven in de voor het publiek toegankelijke gebouwen en schepen en zijn beschikbaar op internet op www.ag-ems.de. Voor toegekende verlaagde tarieven, zoals tarieven voor kinderen, gelden geen aanvullende kortingen. Voor bijzondere reizen gelden speciale overeenkomsten.

Het vervoerstarief plus de toepasselijke belastingen en heffingen op de datum van levering van de dienst, voor zover deze niet reeds in de tarieven zijn opgenomen, moeten in elk geval worden betaald vóór aanvang van de reis.

De vervoerstarieven voor bestuurders van motorvoertuigen omvatten het vervoer van het motorvoertuig en het vervoer van de bestuurder.

Voor voertuigen die aan en van boord worden gereden, wordt een kadeheffing in rekening gebracht.

Vrijstellingen voor ernstig gehandicapte personen en hun begeleiders worden bij toeslagloze lijnvaartdiensten toegekend, indien de rechthebbende bewijs kan overleggen zonder daarom te worden gevraagd (identiteitsbewijs en verklaring van handicap). Bewijs moet ook overlegd kunnen worden tijdens controles van vervoerbewijzen.
In het geval van lijndiensten waarvoor een toeslag geldt, dient de toeslag ook betaald te worden eventuele verleende vrijstellingen.

§ 228 SGB IX (Kosteloos vervoer, recht op restitutie van het vervoerstarief) geldt ook als de reis begint en/of eindigt in de Eemshaven. Personen die overeenkomstig § 228 lid 1 SGB IX recht hebben op gratis openbaar vervoer, krijgen korting op de prijs van het reguliere veerbootkaartje van en naar het eiland Borkum. Dit omvat tevens het deel van de kosten dat niet-gehandicapte passagiers in rekening wordt gebracht als onderdeel van het reguliere veerbootkaartje voor inbegrepen vervoer per trein over het eilandspoor, dat wordt beschouwd als plaatselijk openbaar personenvervoer in de zin van SGB IX, of het openbaar vervoer per bus op het eiland.

Alle tarieven worden betaald in de valuta die geldt in de haven van vertrek.

5. TICKETS EN VRACHTDOCUMENTEN

De AV zijn van toepassing op alle vervoerbewijzen, voor zover vervoer wordt verzorgd door AG "EMS" of haar dochtermaatschappijen of door derden die aan AG "EMS" zijn gelieerd.

Iedere passagier moet aan het begin van de reis over een geldig vervoerbewijs beschikken. In geval van een tariefverlaging of korting, dient hij of zij te allen tijde het officiële bewijs daarvan bij zich dragen en op verzoek kunnen overleggen; het bewijs maakt deel uit van het vervoerbewijs met verlaagd tarief.

Een dagkaart is alleen geldig op de dag van uitgifte of op de datum die op de dagkaart is vermeld. De eerste dag van de geldigheid van de overige vervoerbewijzen wordt voor het berekenen van de geldigheidsduur beschouwd als een volledige dag. Een vervoerbewijs is alleen overdraagbaar als dit niet op naam staat of als de reis nog niet is begonnen.

Vervoerbewijzen voor reizigers met een vaste woon- of verblijfplaats op een eiland dat door de vervoermaatschappijen wordt bediend, zijn in principe niet overdraagbaar in het geval het om speciale 

Elke passagier is verplicht om zijn of haar vervoerbewijs te tonen aan de controleur, zonder dat hij of zij daarom gevraagd wordt. Vervoerbewijzen en controledelen daarvan mogen alleen worden gescheiden en gevalideerd door de persoon die daarvoor is gemachtigd door de vervoermaatschappijen. Vervoerbewijzen waarvan het controledeel is verwijderd vóór de controle door de persoon die door de vervoerder is gemachtigd, worden als ongeldig beschouwd. De reiziger betaalt het vervoerstarief dat geldt op de eerste dag van de geldigheid van het vervoerbewijs. Vervoerbewijzen die zijn aangeschaft vóór aankondiging van een prijswijziging, blijven onverminderd geldig.

Vervoerbewijzen en vrachtdocumenten moeten worden aangeschaft bij de loketten van de vervoermaatschappijen in de havens van vertrek of bij reisbureaus of speciaal daartoe aangewezen verkooppunten (bijv. boekingskantoren, kaartjesautomaten, Deutsche Bahn AG enz.

Passagiers die om welke reden dan ook niet in staat waren om een vervoerbewijs aan te schaffen, moeten zich onmiddellijk melden bij de controleur van het vervoerbewijs.

Voor later aangeschafte vervoerbewijzen, wordt een toeslag van € 2,- per vervoerbewijs in rekening gebracht.

Indien een passagier na aanvang van de reis bij controle niet over een geldig vervoerbewijs blijkt te beschikken, wordt het reguliere tarief voor een vervoerbewijs in rekening gebracht plus de op dat moment geldende aanvullende toeslag, momenteel is dit € 60,-.

De vervoermaatschappijen zien hiermee echter niet af van verdere vorderingen.

De vervoermaatschappijen kunnen eisen dat de prijs gepast wordt betaald.
Indien het reserveren van plaatsen mogelijk is, zijn deze reserveringen alleen geldig in combinatie met een geboekt vervoerbewijs. Er bestaat geen recht op bepaalde zitplaatsen.
Vooraf bestelde diensten worden betaald bij boeking.

Vervoerbewijzen waarvan de inhoud zonder toestemming is gewijzigd, worden als ongeldig beschouwd en worden ingetrokken zonder dat ze worden vervangen. Het tarief wordt aan de passagier in rekening gebracht nadat het ongeldige vervoerbewijs is ingetrokken zonder dat het is vervangen. Indien de reiziger weigert het tarief te betalen, wordt hij of zij uitgesloten van vervoer. Kinderen tot en met vier jaar worden over het algemeen gratis vervoerd als ze geen zitplaats innemen.

De vervoerstarieven voor transport van voertuigen worden berekend op basis van de informatie in het officiële kentekenbewijs. Bij duidelijk afwijkende maten wordt het tarief apart berekend. De vervoermaatschappijen kunnen officiële, openbare weging van voertuigen en ladingen enz. eisen.
Indien de klant de documenten niet kan overleggen en toch aandringt op vervoer, dan wordt de berekening gebaseerd op een schatting en wordt de rechtsgang uitgesloten.

Retourvervoerbewijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van vertrek.

Een enkele reis is maximaal

4 dagen geldig vanaf de datum van de reis (of vanaf de datum van afgifte indien de reisdatum nog onbekend is).

Indien een vervoerbewijs voor een reis niet wordt gebruikt, wordt het tarief terugbetaald onder aftrek van administratiekosten. Verzoeken om restitutie kunnen alleen worden ingediend bij het hoofdkantoor van de vervoermaatschappijen, adres: Zum Borkumanleger 6, 26723 Emden, Duitsland.

6. TRANSPORTVERZEKERING

De vervoermaatschappijen sluiten geen transportverzekering af. Dit is de verantwoordelijkheid van de contractant. De maatschappijen kunnen op verzoek verzekeringstussenpersonen doorgeven.

 

7. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERVOER VAN BAGAGE EN VRACHTGOED

Een passagier mag één standaardkoffer (tot 23 kg per persoon) en één stuk handbagage (afmetingen conform bagage voor vliegtuigcabines, tot 10 kg) gratis meenemen. Alle andere stukken bagage kunnen tegen betaling van het daarvoor geldende tarief worden ingecheckt via de bagagebalie.
Alle ingecheckte stukken moeten stevig verpakt, afgesloten en onbeschadigd zijn en zowel aan de binnen-als de buitenzijde zijn voorzien van een duurzaam label met adresgegevens.
Het maximaal toegestane gewicht voor één stuk bagage is 32 kg.

De bagage moet binnen de in artikel 3 genoemde inchecktijden worden aangeboden. Voor bagage die later wordt aangeboden of zonder inchecken aan boord wordt gebracht, wordt vanwege het risico van in de haast gemaakte fouten bij de adressering of andere vergissingen geen verantwoordelijkheid aanvaard voor een snelle en juiste levering. De vervoermaatschappijen zijn niet verantwoordelijk voor schade aan achtergelaten goederen die slecht verpakt, niet verpakt of niet afgesloten zijn. Ingecheckte bagage, handbagage of andere vracht mag geen brandbare stoffen, explosieve of bijtende stoffen of stoffen bevatten die niet zijn toegestaan op grond van de Duitse verordening inzake vervoer van gevaarlijke goederen over zee (GGVSee) of stoffen of goederen die op grond van artikel 1 zijn uitgesloten van vervoer. De vervoermaatschappijen hebben het recht zich te overtuigen van de inhoud van de meegebrachte goederen, indien mogelijk in aanwezigheid van de eigenaar, indien er aanwijzingen zijn dat deze voorwaarden worden overtreden. De vervoermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen en nadelen die voortvloeien uit de overtreding. Reizigers en deelnemers aan vrachtvervoer verbinden zich aan alle voorwaarden te houden en met name om alle noodzakelijke documenten bij zich te dragen.

8. AAN BOORD GAAN EN HET SCHIP VERLATEN

Passagiers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aan boord gaan en instappen in de trein en ook voor het verlaten ervan.

8.1. Handbagage

Alleen aktetassen, handtassen, reistassen of soortgelijke opbergmiddelen, kleine muziekinstrumenten en andere gemakkelijk draagbare voorwerpen die klein van omvang zijn en in één keer kunnen worden vervoerd zonder hinder voor medereizigers, mogen als één stuk handbagage worden vervoerd. In elk geval gelden de volgende limieten:

Lengte: 50 cm
Breedte: 35 cm
Hoogte: 20 cm
Gewicht:10 kg

In geval van twijfel beslist de kapitein, diens vertegenwoordiger of het personeel van de incheckbalie. De instructies van het personeel met betrekking tot het opbergen van handbagage moeten worden opgevolgd. In het belang van de veiligheid en het comfort mag de bagage de zitplaatsen en gangpaden aan boord niet blokkeren. Indien dit toch gebeurt, is de eigenaar van de bagage volledig aansprakelijk voor alle schade die hierdoor ontstaat.

1.1  Restauratie aan boord van schepen

Op de tafels ligt een prijslijst voor eten en drinken.

Klachten over de restauratie dienen naar de directie van de restauratiewerkzaamheden in Emden te worden gestuurd. Het is niet toegestaan in de salons meegebrachte alcoholische drank te nuttigen. Dit kan wel worden toegestaan als een passagier servicekosten à € 1,50 per fles en per fles het volgende kurkengeld voldoet:

Bier: €  1,--
Wijn: € 10,--
Sekt:€ 10,--
Sterke drank:    € 35,--

Bij overtreding van dit voorschrift is het personeel gerechtigd om de drank tot het einde van de reis in te nemen.

9. VOERTUIGEN, VRACHTGOED EN DIEREN

9.1 
Voertuigen dienen door de verzender voor eigen risico te worden verscheept.
Levende dieren mogen alleen worden vervoerd in daarvoor geschikte en gesloten houder of kooi.

Voertuigen en levende dieren moeten worden vergezeld door een begeleider en deze dient het geldende tarief voor vervoer te betalen. Indien de verzender niet voor begeleiding zorgt, dan is verzender aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit dit verzuim. Het vervoer kan worden geweigerd.

Huisdieren worden alleen vervoerd wanneer dit voor andere reizigers niet tot hinder leidt en indien de dieren in de haven van bestemming aan wal mogen worden gebracht. Het besluit wordt genomen naar goeddunken van de leiding van het schip of een andere door de vervoermaatschappijen bevoegde persoon.

Levende huisdieren die klein (maximaal formaat huiskat) en ongevaarlijk zijn en worden gehuisvest in hokken of kooien ter grootte van handbagage, kunnen worden meegenomen. Deze hokken of kooien moeten zodanig zijn ontworpen dat persoonlijk letsel of beschadiging van goederen wordt voorkomen. Deze dieren worden gratis vervoerd. Honden die niet in een container of kooi zitten, mogen worden meegenomen indien ze aangelijnd zijn en, indien nodig, zijn voorzien van een voor hen geschikte muilkorf. Honden worden vervoerd tegen het daarvoor geldende tarief. Alle andere dieren en dieren met besmettelijke ziekten zijn uitgesloten van vervoer. Dieren mogen niet worden meegenomen naar diervrije ruimtes. Dit geldt met name voor het restauratiegedeelte.

Voertuigen en vracht moeten door de verzender op het schip worden opgeslagen en op zodanige wijze worden vastgezet dat ze niet beschadigd kunnen raken en geen persoonlijk letsel of schade kunnen veroorzaken aan andere voertuigen, dieren of vracht. De vervoermaatschappijen helpen hierbij op verzoek, maar zijn daartoe niet verplicht.

Op dieren die niet in transportcontainers worden vervoerd, moet ook onderweg toezicht zijn; indien nodig, moeten deze worden aangelijnd.

Eventuele schade en kosten veroorzaakt door verontreiniging of beschadiging van welke aard dan ook, zijn voor rekening van de eigenaar van het huisdier.
Er is geen verplichting om dieren te vervoeren. Dit geldt met name voor toeristische uitstapjes of andere uitzonderlijke reizen of als het risico bestaat dat dieren zeeziek worden.
Dieren mogen geen zitplaatsen innemen.

9.2

Motorvoertuigen moeten door de bestuurder over de hellingbaan van de wal naar het schip en van het schip naar de wal worden gereden. De bestuurder is als enige verantwoordelijk voor het zonder aanrijdingen in- en uitschepen en voor het correct parkeren van de voertuigen op de schepen, zelfs als werknemers van de vervoermaatschappijen hierbij aanwijzingen geven.
Bij het rijden over de hellingbanen is de bestuurder verantwoordelijk voor de bodemvrijheid van het voertuig. De bestuurder dient ervoor te zorgen dat het voertuig op de juiste wijze is opgesteld en veilig aan boord staat en dient met name de gestelde afstanden in acht te nemen. Uitsluitend de bestuurder zelf is verantwoordelijk voor het zonder aanrijdingen manoeuvreren van het voertuig aan wal, op de hellingbanen en aan boord, niet de medewerkers van de vervoermaatschappijen. Motorfietsen en fietsen, surfplanken en bepakkingen op het dak of aan de achterzijde van voertuigen moeten voldoende zijn gezekerd tegen kantelen, vallen en contact met scheepsuitrusting of andere lading.
De motor moet onmiddellijk na het parkeren van het motorvoertuig worden uitgeschakeld; de handrem moet worden aangetrokken en het voertuig moet in de eerste versnelling worden gezet. Het voertuig moet worden vergrendeld en alle ramen moeten worden gesloten. Zolang het voertuig zich op het schip bevindt, mag er geen brandstof worden weggenomen of worden bijgevuld; Werkzaamheden aan voertuigen zijn niet toegestaan. De voertuigen moeten veilig en betrouwbaar zijn. Brandstofleidingen en brandstoftanks mogen niet lekken en moeten goed zijn afgesloten.
Tijdens de reis is verblijf in het voertuig en op het laaddek van de veerboten niet toegestaan.

10. VERVOER VAN PATIËNTEN

Wat betreft vervoer van patiënten gelden verschillende beperkingen. Als het gaat om liggend vervoer en voor de patiënten een speciale ruimte nodig is, moet dit vervoer vooraf worden gemeld en moet de ambulance ten minste 30 minuten voor vertrek aan boord zijn om de patiënt naar deze ruimte te brengen. Op schepen waar geen speciale ruimte beschikbaar is, zijn liggend vervoer en patiënten die om hygiënische of wettelijke redenen een speciale ruimte nodig hebben, niet toegestaan, tenzij deze voor eigen risico in de meereizende ambulance achterblijven.
De noodzakelijke reinigings- en desinfectiekosten van de ruimte voor vervoer van de patiënt zijn voor rekening van de vervoerde persoon.
In individuele gevallen kan met toestemming van de kapitein van deze voorwaarden worden afgeweken. Hulpbehoevende personen moeten worden begeleid door een verantwoordelijk begeleider.

11. VRACHT

Naast de bovenstaande Algemene voorwaarden (AV) geldt de meest recente versie van de tarieven van de vervoermaatschappijen, die op de betreffende locaties kan worden ingezien.

Vrachtkosten moeten vooraf worden betaald. Zendingen die niet vooraf zijn betaald, worden niet vervoerd.

De afzenders (bevrachters) zijn verplicht zich aan alle relevante wettelijke en overheidsvoorschriften te houden en de vervoermaatschappijen schadeloos te stellen in geval niet aan deze verplichting wordt voldaan. Het verrekenen van vrachtkosten met vorderingen van de contractant is alleen toegestaan als de tegenvordering niet wordt betwist of wettelijk is vastgesteld.

Alle vrachtgoederen worden ingeklaard en "franco" gefactureerd, tenzij de afzender bij het aanmelden van de vracht kan bewijzen dat de ontvanger bij de Borkumer Kleinbahn is geregistreerd als persoon die vrachtgoederen zelf ophaalt.

Voor onhandzame, zware of volumineuze vracht waarvan vervoer of verwerking speciale of extra kosten vereist, zoals heftrucks of ondersteuning door (hijs)kranen, worden kosten in rekening gebracht waarbij de hoogte afhankelijk is van de vereiste uitgaven. Deze kosten moeten vooraf worden betaald.

Lijkenvervoer is alleen mogelijk in gesloten voertuigen.

Alle vracht moet worden aangeleverd in verpakking die volstaat voor vervoer per schip en in een voertuig dat geschikt is voor roll-on/roll-off-vervoer. De vracht moet zijn geladen en moet klaar staan op de daartoe aangewezen plaats tijdens de aangekondigde opsteltijden. Waardevolle goederen, zoals tabaksproducten, sterke drank, bont, lederwaren en dergelijke, moeten in krimpfolie zijn verpakt en mogen alleen in gesloten containers worden ingescheept. Wanneer dergelijke vracht niet met een eigen voertuig wordt vervoerd, moet deze 24 uur voor transport worden aangemeld, zodat de vervoermaatschappijen tijdig geschikte containers kunnen klaarzetten. Afzonderlijke zendingen en losse stukgoederen moeten door de afzender tegen betaling in de door de vervoermaatschappijen ter beschikking gestelde verzamelcontainers worden geplaatst, overeenkomstig de instructies van de havenmeester. Zendingen van meer dan 30 stuks moeten in één gesloten verpakking worden aangeleverd. Officiële telling bij in- en uitladen en controle van de uitwendige staat van de goederen en voertuigen kan op verzoek en tegen betaling worden uitgevoerd door de vervoermaatschappijen. Indien de bevrachter afziet van de officiële telling bij in- en uitladen en de controle van de uitwendige staat, zijn de vervoermaatschappijen niet verantwoordelijk voor het aantal en de staat van geleverde goederen en voertuigen.

Bij vervoer van vracht en/of voertuigen, dient de opdrachtgever/bevrachter alle volgens het geldende tarief benodigde documenten te kunnen overleggen. De opdrachtgever/bevrachter moet met name voldoen aan de meldingsplicht aan de vervoermaatschappijen wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen, en zorg dragen voor de juiste aangifte en markering van dergelijke gevaarlijke stoffen. De hiervoor geldende wettelijke bepalingen zijn van toepassing.

Transport is niet mogelijk in geval van:

a) Goederen waarvan vervoer bij wet of om redenen van veiligheid van het schip of ten behoeve van de openbare veiligheid en orde verboden is.

b) Goederen die op basis van hun gewicht, de afmetingen of de aard van het materiaal naar inzicht van de vervoermaatschappijen niet geschikt zijn voor vervoer.

c) Bulkgoederen of vloeibare goederen in open containers, resp. voertuigen.

d) Bij slecht weer, met name in geval van storm, regen of vorst, kunnen kwetsbare goederen worden geweigerd.

Voor transport van de hieronder genoemde goederen is een specifieke overeenkomst vereist:

a) Goederen met ongebruikelijke afmetingen en zendingen met een gewicht van 2500 kg of meer,

b) Volumineuze goederen die niet kunnen worden geladen met de eigen vrachtapparatuur van de vervoermaatschappijen,

c) Gekoelde goederen die tijdens transport en levering moeten worden gekoeld in containers van vervoermaatschappijen.

Indien de opdrachtgever/bevrachter aandringt op vervoer, ook al heeft deze de goederen niet geladen in voertuigen die geschikt zijn voor roll-on/roll-off-vervoer, niet aangeleverd in een geschikte verpakking voor vervoer per schip of anderszins niet aan deze vervoersvoorwaarden heeft voldaan, zullen de goederen, ongeacht de aard ervan, door de maatschappijen tegen een ondertekende verklaring van vrijwaring van aansprakelijkheid worden geladen en vervoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever/bevrachter.

Indien beschikbaar, worden voor deze goederen tegen de geldende tarieven transportvoertuigen beschikbaar gesteld. De huurprijs wordt dan op dezelfde wijze in rekening gebracht als bij de reguliere verhuur van eigen containers of aanhangwagens (van de vervoermaatschappijen). Bij een aanhangwagen wordt voor het tarief uitgegaan van een minimumgewicht van 1500 kg, bij een container of handkar is dit 150 kg.

In het kader van de aansprakelijkheid op grond van artikel 12 van deze Algemene voorwaarden zijn de vervoermaatschappijen voor directe of indirecte schade die in verband met dergelijk vervoer ontstaat.

Alle zendingen moeten door de opdrachtgever/bevrachter per ontvanger afzonderlijk worden aangeleverd, met een ingevulde vrachtbrief. Elk collo van een zending moet zijn voorzien van duidelijke adresgegevens. Bij verzamelzendingen met een verzamelvrachtbon moet voor elke ontvanger/afzender afzonderlijk worden betaald op basis van het individuele gewicht en moet voor elke ontvanger/afzender een afzonderlijke vrachtbrief worden meegeleverd.

De vrachtbrieven moeten nauwkeurige gegevens bevatten over het brutogewicht en, in het geval van voertuigen, de lengte van elke zending. Voor zover in geval van gewichtsoverschrijdingen het vervoer niet is uitgesloten, is het tarief gebaseerd op het hoogste werkelijke gewicht. Als het door de afzender opgegeven gewicht te laag of de lengte te gering is, wordt voor het verschil in gewicht of lengte een toeslag van 100% in rekening gebracht.

Afzenders moeten ontvangers onmiddellijk in kennis stellen van het verschepen van de goederen en het verwachte tijdstip van aankomst. Als de lading 15 uur na het lossen van het schip niet is opgehaald, worden standplaats- of opslagkosten in rekening gebracht tegen een speciaal tarief.

Gevaarlijke goederen in de zin van de Duitse verordening inzake vervoer van gevaarlijke goederen over zee en waardevolle goederen moeten onmiddellijk na aankomst van het schip worden opgehaald. De maatschappijen zullen de op Borkum af te leveren goederen binnen 48 uur na het lossen afleveren aan de ontvanger.

Schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van het niet naleven van deze vervoersvoorwaarden, wordt niet vergoed, tenzij deze het gevolg is van wangedrag van personen voor wie de vervoermaatschappijen conform artikel 12 van deze AV verantwoordelijk zijn. De omvang van de aansprakelijkheid wordt eveneens gedefinieerd in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.

Gevaarlijke goederen in de zin van de Duitse verordening inzake vervoer van gevaarlijke goederen over zee en waardevolle goederen moeten onmiddellijk na aankomst van het schip worden opgehaald. De maatschappijen zullen de op Borkum af te leveren goederen binnen 48 uur na het lossen afleveren aan de ontvanger.

Schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van het niet naleven van deze vervoersvoorwaarden, wordt niet vergoed, tenzij deze het gevolg is van wangedrag van personen voor wie de vervoermaatschappijen conform artikel 12 van deze AV verantwoordelijk zijn. De omvang van de aansprakelijkheid wordt eveneens gedefinieerd in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.

12. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE TRAJECTEN OP ZEE

De vervoermaatschappijen zijn aansprakelijk voor alle schade

a) die het gevolg is van overlijden of persoonlijk letsel van een reiziger of een begeleider;

b) in verband met verlies of beschadiging van of schade aan een motorvoertuig, met inbegrip van de bagage op of in het motorvoertuig;

c) in verband met verlies of beschadiging van bagage;

d) in verband met verlies van of schade van meegenomen vracht;

die optreedt tijdens het vervoer over zee indien de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan, te wijten is aan de vervoermaatschappijen, hun werknemers of agenten bij de uitoefening van hun functie of, wanneer de vervoermaatschappij een gecharterd schip gebruikt, aan de chartermaatschappij, diens werknemers of agenten bij de uitoefening van hun functie voor de chartermaatschappij.
Voor reizigers begint het vervoer over zee bij het betreden van de steiger of het gesloten terminalgebied, waartoe ook hellingbanen en loopbruggen behoren, en eindigt bij het verlaten van het schip of de terminal. Deze bepaling is eveneens van toepassing op vracht.

12.1 Beperking van aansprakelijkheid

De maximale aansprakelijkheid van de vervoermaatschappijen jegens elke reiziger en voor elke reis is beperkt tot de volgende bedragen:

a) in het geval van artikel 12a tot een bedrag van € 163.615,-

b) in het geval van artikel 12b tot een bedrag van € 8.180,-

c) in het geval van artikel 12c tot een bedrag van € 2.045,-

d) in het geval van artikel 12d tot een bedrag van € 3.067,-

tenzij een hoger bedrag is voorgeschreven op basis van een dwingende wettelijke bepaling.

In het geval artikel 12b van toepassing is, zijn de maatschappijen slechts aansprakelijk na aftrek van een bedrag van € 306,- en in geval artikel 12c en 12d van toepassing zijn, slechts na aftrek van een bedrag van € 50,-.

De maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van geld, sieraden, elektronische apparatuur of andere waardevolle voorwerpen in de bagage die de passagier bij zich draagt of op een andere plaats aan boord of in de trein, tenzij deze waardevolle voorwerpen bij de vervoermaatschappijen in bewaring zijn gegeven. Indien kostbaarheden in bewaring zijn gegeven, zijn de maatschappijen aansprakelijk tot aan het in 12.1d vermelde bedrag.

12.2   Aansprakelijkheid voor overige schade

De vervoermaatschappijen, hun vertegenwoordigers en degenen die zij inschakelen om hun verplichtingen na te komen, zijn jegens ondernemers, rechtspersonen of een speciaal publiekrechtelijk fonds alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.

In alle andere gevallen zijn de vervoermaatschappijen aansprakelijk voor overige schade, voor zover deze voortvloeit uit grove nalatigheid van de vervoermaatschappijen of uit opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van de vervoermaatschappijen of derden voor wie zij verantwoordelijk zijn. Uitsluitingen van aansprakelijkheid of beperkingen van de Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op schade in verband met dodelijk of lichamelijk letsel of gezondheidsschade die voortvloeit uit nalatigheid door de vervoermaatschappijen of opzettelijk of grove nalatigheid door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de vervoermaatschappijen of derden voor wie deze verantwoordelijk zijn.
Voor zover een aansprakelijkheidsverklaring of beperking van aansprakelijkheid toch wettelijk toegestaan mocht zijn, zullen de maatschappijen zich hierop beroepen.
Aansprakelijkheid voor gevolgschade is in het kader van de wettelijke bepalingen uitgesloten.

12.3. Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot goederenvervoer

De vervoermaatschappijen zijn aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van vracht op basis van dwingende wettelijke bepalingen

12.4. Aansprakelijkheid jegens ondernemers/handelaren

De maatschappijen zijn jegens ondernemers die de overeenkomst sluiten in het kader van commerciële activiteiten, alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid van de vervoermaatschappijen of hun wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevend personeel, tenzij er sprake is van schending van een fundamentele verplichting.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid van een eenvoudige plaatsvervangende agent is uitgesloten jegens een handelaar, tenzij er sprake is van schending van een fundamentele verplichting.

12.5 Verjaring

Vorderingen tot schadevergoeding bij overlijden of persoonlijk letsel van een passagier of bij verlies of beschadiging van bagage, bij het vervoer van meegenomen vracht of motorvoertuigen, met inbegrip van bagage op of in deze voertuigen, verjaren na twee jaar; in geval van verlies of beschadiging van vracht is de verjaringstermijn één jaar, tenzij een langere termijn is opgenomen in dwingende toepasselijke wettelijke bepalingen.

De toepasselijke wettelijke bepalingen zijn bepalend voor de verjaringstermijn;

a) In geval van lichamelijk letsel vangt deze termijn aan op de datum van ontscheping van de reiziger,

b) in geval van overlijden tijdens de reis vangt deze termijn aan op de dag waarop de passagier van boord had moeten gaan en in geval van lichamelijk letsel tijdens de reis, indien dit letsel leidt tot het overlijden van de reiziger na de ontscheping, vangt de termijn aan op de datum van overlijden, waarbij deze periode zich beperkt tot drie jaar vanaf de datum van ontscheping,

c) in geval van verlies of beschadiging van bagage, goederen en motorvoertuigen, met inbegrip van bagage op of in deze voertuigen, vangt deze termijn aan op de datum van ontscheping of op de datum waarop de ontscheping had moeten plaatsvinden, afhankelijk van welke datum het laatst valt voor zover toepasselijke wettelijke bepalingen niet voorzien in een andere aanvang van de verjaringstermijn.

12.6. Aansprakelijkheid en verplichtingen van de klant

De reiziger is jegens de vervoermaatschappijen en hun werknemers of dienstverleners bij uitoefening van hun functie aansprakelijk voor alle schade die door zijn schuld is veroorzaakt, met inbegrip van en met name voor schade veroorzaakt door het niet-naleven van deze vervoersvoorwaarden.
De afzender en de ontvanger, alsmede de reiziger en de eigenaar van het voertuig zijn jegens de vervoermaatschappijen aansprakelijk voor alle schade die door henzelf of hun vertegenwoordigers, bijvoorbeeld door het verstrekken van onjuiste informatie, wordt veroorzaakt tijdens het laden of tijdens de doortocht voor de vervoermaatschappijen, het schip of de trein of aan andere goederen ontstaat. Afzenders en reizigers met niet in hokken of kooien gehouden levende dieren zijn ook aansprakelijk voor schade die in verband met het vervoer ontstaat.
Reizigers of deelnemers aan vrachtvervoer moeten uitwendig zichtbare schade aan bagage, vracht en motorvoertuigen, met inbegrip van meegenomen bagage op of in het voertuig en van andere goederen ontstaan tot het moment van ontscheping in de terminal of tot retournering, melden. Uitwendig niet waarneembare schade aan vracht en motorvoertuigen, met inbegrip van de bagage op of in deze voertuigen, alsmede verlies van andere goederen, moet binnen 15 dagen na de dag van ontscheping of in alle andere gevallen binnen 3 dagen na de dag van ontscheping of de op het vervoerbewijs van de trein afgedrukte begindatum van de reis in het geval vervoer uitsluitend per spoor plaatsvindt of na retournering, of na het tijdstip waarop retournering had moeten plaatsvinden, schriftelijk worden gemeld aan de maatschappijen of een van hun gemachtigde vertegenwoordigers.

De aansprakelijkheid van de afzonderlijke maatschappijen is beperkt tot de dienstverlening door hun eigen lijnen. Volgens de voorwaarden van de toepasselijke internationale overeenkomsten en wetgeving, gelden de maximale aansprakelijkheidsbedragen per incident.

13. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de vervoersvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze zijn voor alle betrokken partijen van kracht vanaf het moment van publicatie op de borden op de locaties van de vervoermaatschappijen.

14. BEVOEGDE RECHTBANK

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de vervoermaatschappijen en ondernemers voor wie de vervoers- of andere overeenkomst met de maatschappijen deel uitmaakt van de activiteiten van de handelsmaatschappij, is Emden/Aurich, afhankelijk van de vordering.

Plaats van uitvoering is Emden. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

15. TEGENSTRIJDIGE CONTRACTUELE VOORWAARDEN

Tegenstrijdige voorwaarden van de contractanten worden door de vervoermaatschappijen niet erkend. Een afzonderlijke mededeling hierover van de kant van de vervoermaatschappijen is in dit verband niet nodig.

Aktien - Gesellschaft "Ems", Emden
AG. "Ems" - Nederland B.V. (Borkumlijn), Eemshaven
Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH, Borkum en Emden 
Habich & Goth GmbH, Borkum en Emden

Stand: 1 juli 2018